Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 3, 2023 – Lời Chúa Và Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 3, 2023
Lời Chúa Và Sự Khôn Ngoan

“Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16 (BD2011)

Sống khôn ngoan là sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Muốn được sự hướng dẫn của Chúa chúng ta cần có Lời Ngài ở trong chúng ta. “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan và lòng vui mừng ca ngợi Chúa. “Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Cơ-đốc-nhân cần phải luôn khiêm nhường học hỏi Lời Chúa, tìm sự khôn ngoan, thánh khiết của Chúa qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa. Lời Chúa sẽ cho chúng ta trở nên khôn ngoan. “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi Thiên 19:7). Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở Mục Sư trẻ Ti-mô-thê, “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:15-17).

Bạn có hứa nguyện trong năm mới tiếp tục học, suy gẫm Lời Chúa và làm theo để có đời sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa dạy con sự khôn ngoan. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để có sự khôn ngoan trong cuộc sống làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 7-9

 223 total views,  3 views today