Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 12, 2022 – Sự Giải Thoát Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 12, 2022
Sự Giải Thoát Của Chúa

“Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác.”
Thi Thiên 129:4

Thi Thiên 129 là “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” nói về sự từng trải của người Y-sơ-ra-ên từ khi được Chúa chọn là dân sự của Chúa đã bị những kẻ ác hà hiếp (câu 1, 2), “cày trên lưng” (câu 3), ganh ghét (câu 5). Mặc dù trải qua những sự khổ cực, đánh đập, khó khăn, đau khổ do kẻ ác gây nên, nhưng dân sự Chúa tin cậy vào “Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác.” (Thi Thiên 129:4). Dân sự Y-sơ-ra-ên tin chắc Chúa là Đấng Công Bình sẽ chặt những dây kẻ ác đang trói buộc họ. Trong bước đường theo Chúa, Chúa hứa ban phước hạnh cho người kính sợ Chúa (Thi Thiên 128), nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi những sự khó khăn, đau khổ, bắt bớ. Lời Chúa khẳng định trong 2 Ti-mô-thê 3:12 “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” Hội Thánh của Chúa cũng phải đối đầu với những khó khăn, đối nghịch, bắt bớ nhưng Chúa hứa “các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18b). Khi trải qua những sự khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ trong đời sống xin Chúa cho chúng ta nhận biết rằng Chúa là Đấng Công Bình, Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi những “dây của kẻ ác.” Lời Chúa Giê-xu phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Khi gặp những sự khó khăn, bắt bớ, chống nghịch, hoạn nạn bạn có tin cậy Chúa công bình sẽ giải cứu bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng công bình và quyền năng. Xin giúp con tin cậy hoàn toàn vào sự công bình và giải cứu của Chúa khi con trải qua những những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 101-105

 258 total views,  1 views today