Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 19, 2024 – Mỗi Linh Hồn Quý Báu và Cá Biệt Trước Mặt Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 19, 2024
Mỗi Linh Hồn Quý Báu và Cá Biệt Trước Mặt Chúa

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Ê-xê-chi-ên 18:4

Nhiều người tưởng sẽ được Chúa cứu vì mình được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa. Ông bà, cha mẹ đều là những tín hữu lâu năm trong Hội Thánh và có những chức vụ quan trọng trong giáo hội cho nên con cháu đều sẽ được Chúa cứu. Đức Chúa Trời khẳng định rằng “mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” Dù trong quá khứ ông bà, cha mẹ có làm lành, tích đức đến bao nhiêu cũng không giúp được gì cho hậu tự của mình. Mỗi linh hồn đều chịu trách nhiệm về mọi điều mình làm. Đức Chúa Trời là một quan án công bình, Ngài phán xét mỗi linh hồn và linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết như Rô-ma 6:23 cho biết “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” Đức Chúa Trời Công Bình nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời Yêu Thương cho nên nếu kẻ ác có xấu xa bao nhiêu nhưng nếu nghe theo Chúa mà từ bỏ đường ác thì vẫn nhận được sự sống đời đời. Ngài luôn luôn kêu gọi tội nhân: Hãy ăn năn! Ăn năn thì được sự sống! Chúa tuyên bố trong câu cuối Ê-xê-chi-ên 18:32: “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” Linh hồn mỗi người rất là quý báu và cá biệt trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu phán về sự vui mừng trên Thiên Đàng khi có một linh hồn ăn năn trở về cùng Chúa: “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.” (Lu-ca 15:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Công Bình, Yêu Thương. Mặc dù con là người tội lỗi xấu xa đáng bị chết mất nhưng Ngài đã yêu và cứu con khi con ăn năn trở về thờ phượng Ngài. Xin cho con tiếp tục sống trong sự yêu thương và thánh sạch của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 17-19

 96 total views,  1 views today