Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 28, 2023 – Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 28, 2023
Tỉnh Thức Cầu Nguyện

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Cô-lô-se phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên tín hữu tại Ê-phê-sô những lời tương tự. “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18). Tỉnh thức là “đề cao cảnh giác” để cẩn thận về những hiểm họa, cám dỗ có thể đến từ ma quỷ hoặc sự yếu đuối của con người xác thịt chúng ta. “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (1 Phi-e-rơ 5:8). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, trong khi Chúa Giê-xu khẩn thiết cầu nguyện thì các môn đồ đều ngủ, không tỉnh thức với Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41). Chúng ta sống trong thân xác sa ngã với bản chất tội lỗi làm cản trở đời sống cầu nguyện của chúng ta cho nên sự tỉnh thức cầu nguyện rất quan trọng để chúng ta luôn luôn sống trong sự tương giao với Chúa và tránh được các sự cám dỗ và mưu chước của ma quỷ.

Bạn có luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện với Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã dạy dỗ và làm gương cho con trong sự tỉnh thức cầu nguyện. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện để không sa vào sự cám dỗ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 15-17

 226 total views,  1 views today