Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 7, 2023 – Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 7, 2023
Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”
Cô-lô-se 3:23

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi sống một cuộc đời tôn vinh Chúa và sáng danh Chúa ngay cả trong công việc làm của chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở trong hai bức thư gởi cho Hội Thánh Cô-lô-se và Hội Thánh Ê-phê-sô: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23) và “Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta.” (Ê-phê-sô 6:7). Khi làm việc với sự nhận biết “như làm cho Chúa”, chúng ta sẽ làm hết lòng và hoàn tất công việc một cách xuất sắc nhất. Điều quan trọng của Cơ-đốc-nhân là mục tiêu tối hậu không phải chỉ thành công trong sự nghiệp nhưng là một nếp sống “xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường” (Cô-lô-se 1:10a). Khi bắt đầu một ngày mới trong công việc của mình, xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta biết cảm tạ Chúa về công việc Chúa cho, làm mọi việc một cách vui lòng, trung tín “như làm cho Chúa” và tìm cơ hội tôn vinh Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm. Phương cách làm việc của Cơ-đốc-nhân phải phản ánh sự trong sạch và phải bắt nguồn từ tấm lòng luôn vui thích phục vụ một cách nhiệt tình như thể chúng ta đang làm tất cả cho chính Chúa Giê-xu.

Bạn có làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con có công việc làm để sinh sống và lo cho gia đình. Xin giúp con làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa để danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 17-20

 215 total views,  1 views today