Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 21, 2023 – Cầu Nguyện và Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 21, 2023
Cầu Nguyện và Tạ Ơn

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”

Cô-lô-se 4:2

Trong câu Kinh Thánh ngắn về sự cầu nguyện: “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2), ngoài sự bền đỗ và tỉnh thức, sứ đồ Phao-lô cũng nói hãy “thêm sự tạ ơn vào”. Khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến những ân sủng của Chúa ban cho chúng ta và tạ ơn Ngài. Trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, lời Chúa khuyên: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6). Lòng biết ơn được nhắc đến trong cả 4 chương của thư Cô-lô-se. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta và ban cho chúng ta dự phần trong cơ nghiệp sáng láng: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng.” (Cô-lô-se 1:12). Chúng ta cảm tạ Chúa vì được trưởng thành trong đức tin qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh: “Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:7). Chúng ta cũng cảm tạ Chúa trong mọi việc làm qua danh của Chúa Giê-xu “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện với một tấm lòng biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm cho chúng ta.

Bạn có cầu nguyện với Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những điều Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn bền đỗ, tỉnh thức và tạ ơn Chúa khi tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 8-10

 160 total views,  1 views today