Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 19, 2023 – Hiệp Một Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 19, 2023
Hiệp Một Trong Chúa

“Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.”
Cô-lô-se 4:9

Sứ-đồ Phao-lô đề cập đến Ô-nê-sim với tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se rất có ý nghĩa vì Ô-nê-sim là một nô-lệ đã chạy trốn khỏi chủ mình là Phi-lê-môn. Cả Phi-lê-môn và Ô-nê-sim đều sống ở thành phố Cô-lô-se cho nên rất quen thuộc với các tín hữu tại đó. Trong khi chạy trốn, Ô-nê-sim đã tiếp nhận Chúa qua sự hướng dẫn và chăm sóc của sứ-đồ Phao-lô. Ô-sê-sim được đổi mới và phụ giúp sứ-đồ Phao-lô trong công việc Chúa tại vùng La-mã. Sứ-đồ Phao-lô đã sai phái Ti-chi-cơ và Ô-nê-sim, một nô-lệ trước đây, trở lại quê hương của mình với tư cách là một sứ giả đến thăm Hội Thánh Cô-lô-se. Sứ-đồ Phao-lô đã giới thiệu Ô-nê-sim với Hội Thánh Cô-lô-se như sau: “Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.” (Cô-lô-se 4:9). Trong lá thư gởi riêng cho Phi-lê-môn, Phao-lô khuyên Phi-lê-môn tha thứ cho Ô-nê-sim và nhận ông trở lại không phải như một nô lệ, mà như một người anh em yêu dấu trong Đấng Christ. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để đem con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và hòa thuận với nhau. “Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:16). Trong Chúa không còn sự phân biệt nhưng “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong sự hiệp một với tất cả các tín hữu cùng niềm tin trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 21-22

 172 total views,  1 views today