Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 21, 2021 – Đổi Mới Trong Tâm Trí

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 21, 2021

Đổi Mới Trong Tâm Trí

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”
Rô-ma 12:2

Kinh Thánh dạy Cơ đốc nhân phải được “nên thánh” sau khi tin nhận Chúa. “Nên Thánh” là tiến trình được Đức Thánh Linh thánh hóa đời sống qua Lời Chúa để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Lời Chúa khuyên trong thư Rô-ma chương 12 câu 1 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Phần thân thể cần được thánh hóa trước tiên là tâm trí của chúng ta cho nên câu Kinh Thánh tiếp theo dạy: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2). Tất cả những hành động trong đời sống chúng ta bắt đầu từ tâm trí của chúng ta. Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:1-3 cho chúng ta mạng lệnh “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” Tâm trí của chúng ta không được đổi mới khi chúng ta vẫn còn ham mến những điều của thế gian. Thay vì bị trói buộc trong những suy nghĩ dẫn đến hành động tội lỗi, Lời Chúa khuyên Cơ đốc nhân phải nghĩ đến “điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công chính, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen” (Phi-líp 4:8).

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh đổi mới tâm trí của bạn không? Bạn có quyết tâm không suy nghĩ, ham mến những điều tội lỗi thuộc về thế gian để tâm trí bạn hướng về những điều thánh sạch có giá trị vĩnh hằng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con không bị đồng hóa với đời nầy nhưng xin biến hóa tâm trí con để con có tâm tình giống như Chúa Giê-xu và sống đẹp lòng Ngài. A-men.

 459 total views,  1 views today