Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 8, 2021 – Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 8, 2021
Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 4:7

Khi chúng ta tin nhận Chúa và được sự “Bình An với Đức Chúa Trời” thì ngay lập tức chúng ta nhận được sự “Bình An của Đức Chúa Trời”. Sự bình an là món quà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22). Người ta thường nghĩ đến sự bình an khi đang ở trong cảnh yên ổn, mọi việc tốt đẹp. Nhưng bình an của Chúa Thánh Linh thì khác hẳn. Đây là sự bình an Chúa ban cho, bình an trong lòng dù hoàn cảnh bên ngoài thật rối ren. “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7). Sự bình an rất cần cho tâm trí của chúng ta. Ê-sai 26:3 chép: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” Người nào để lòng và trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời và suy gẫm Lời Chúa, người đó sẽ tìm được sự an tịnh trong tâm hồn. Sự bình an cũng liên quan đến đời sống được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. ” Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.” (Ê-sai 32:17).

Lòng và Trí của bạn có sự bình an của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự bình an của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho sự bình an vượt quá sự hiểu biết của con tiếp tục giữ lòng và tâm trí của con trong Đức Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1-3

 405 total views,  3 views today