Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 22, 2023 – Chiến Thắng Qua Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 22, 2023
Chiến Thắng Qua Chúa Giê-xu

“Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.”
Cô-lô-se 2:15

Sứ-đồ Phao-lô đề cập đến chiến thắng mà Chúa Giê-xu đã đạt được trên các quyền lực của tội lỗi, sự chết và Sa-tan qua sự chết và sự phục sinh của Ngài một cách công khai cho mọi người đều biết. “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta phải hiểu tầm quan trọng sự chiến thắng của Chúa Giê-xu để có một đời sống đắc thắng qua Ngài. Thứ nhất, chúng ta phải tin chắc vào sự cứu rỗi của mình vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta không cần phải liên tục phấn đấu để trở nên hoàn hảo hay lo lắng mình đã đạt được sự cứu rỗi chưa bởi vì sự cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu thực hiện trọn vẹn cho chúng ta trên thập tự giá. Thứ hai, chúng ta hoàn toàn tin chắc rằng Chúa Giê-xu đang cầm quyền tể trị và tất cả sẽ đầu phục Chúa khi Ngài trở lại. Dù gặp phải thử thách hay khó khăn gì trong cuộc sống, chúng ta có thể yên tâm vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng qua Chúa Giê-xu. Điều này mang lại cho chúng ta hy vọng và bình an, ngay cả khi ở giữa những thử thách, hoạn nạn. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33).

Bạn có hoàn toàn nương cậy vào Chúa Giê-xu để được đắc thắng trong trận chiến thuộc linh với Sa-tan và thế gian không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Chúa Giê-xu là Đấng đã đắc thắng tất cả. Xin Chúa cho con luôn nương cậy nơi Ngài để đắc thắng những cám dỗ và vững an khi trải qua những thử thách, hoạn nạn trong thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 21-22

 236 total views,  4 views today