Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 10, 2024 – Thành Quả Trong Tay Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 10, 2024
Thành Quả Trong Tay Chúa

“Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.”
Thi Thiên 127:2

Bạn có bao giờ ở trong hoàn cảnh phải làm việc cà ngày lẫn đêm để hoàn thành một công việc nào đó không? Mặc dầu đôi khi chúng ta cần thức khuya hoặc dậy sớm để hoàn thành một công việc gấp rút, nhưng nếu chúng ta liên tục sử dụng sức lực, thiếu ngủ, nương dựa vào nỗ lực của bản thân thì vua Sa-lô-môn đưa ra một lời khuyên khôn ngoan như sau: “Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.” (Thi Thiên 127:2). Bắt đầu Thi Thiên 127, vua Sa-lô-môn đã khẳng định một chân lý rõ ràng rằng sự thành đạt của con người hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Con người dù có tài năng, thể chất hay trí tuệ cao siêu đến đâu, nếu loại trừ Chúa ra sẽ trở nên vô ích. “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.” (Thi Thiên 127:1). Thay vì luôn ở trong tình trạng “đầu tắt mặt tối”, làm lụng vất vả liên miên, hết việc này đến việc khác, không có lúc nào được nghỉ ngơi, lời Chúa khuyên hãy hoàn toàn tin cậy và tập trung vào Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn có hoàn toàn tin cậy Chúa và để Ngài hướng dẫn đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng quyền năng, tất cả thành quả đều đến từ Chúa. Xin Chúa cho con biết nương cậy hoàn toàn vào Chúa để không phải khó nhọc một cách vô ích, luống công. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 88-91

 38 total views,  4 views today