Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 12, 2023 – Biết Chúa Càng Hơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 12, 2023
Biết Chúa Càng Hơn

“Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài.”
Ê-phê-sô 1:17 (BD2011)

Lời cầu nguyện thường xuyên và liên tục của sứ-đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Ê-phê-sô là họ có thể lớn lên trong ân điển và sự khôn ngoan. “Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài.” (Ê-phê-sô 1:17). Sứ-đồ Phao-lô cầu nguyện cho Cơ-đốc-nhân được càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn, đồng thời được ban cho sự soi sáng và mặc khải thiêng liêng về Cha của chúng ta ở trên trời và Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba, để ban cho chúng ta sự sống dư dật của Ngài, theo sự giàu có của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho con người sa ngã qua sự sáng tạo của Ngài và Ngài bộc lộ tính cách nhân từ của Ngài qua Kinh thánh, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài. Chính Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và ban cho chúng ta sự soi sáng thuộc linh để nhận biết Chúa. Sự nhận biết Chúa không phải chỉ qua lý trí nhưng qua sự tương giao mật thiết với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Sự nhận biết Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu, để “tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11).

Bạn có kinh nghiệm sự nhận biết Chúa càng ngày càng hơn không?

Cầu Nguyện
Xin Chúa cho con sự khôn ngoan và sự soi sáng của Thánh Linh để con nhận biết Chúa mỗi ngày một rõ hơn và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi-thiên 101-105

 202 total views,  2 views today