Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 26, 2023 – Gươm Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 26, 2023
Gươm Của Đức Thánh Linh

“Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.”
Ê-phê-sô 6:17

Vũ khí hiệu quả để chống trả với ma-quỷ mà sứ-đồ Phao-lô cho Cơ-đốc-nhân biết đó là “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:17). Lời Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi chúng ta càng ngày càng trở nên trọn vẹn giống Chúa Giê-xu. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Khi được trang bị Lời Chúa một cách đầy đủ, Cơ-đốc-nhân có thể chống trả lại những cám dỗ tấn công của ma-quỷ mà không phạm tội cùng Chúa. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11). Lời Chúa là vũ khí quan trọng cho sự trang bị tấm lòng như tác giả thư Hê-bơ-rơ viết: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, không những giúp chúng ta giữ tấm lòng nhưng cũng trang bị chúng ta chống lại với những cám dỗ của ma-quỷ.

Thanh kiếm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, có đang ở trong lòng của bạn để biến đổi bạn và trong tay thuộc linh của bạn để chống trả ma-quỷ không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã chiến thắng Sa-tan và ban cho con lời Chúa để chống trả lại với sự cám dỗ của ma-quỷ. Xin Chúa cho con tiếp tục sử dụng thanh kiếm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời để thánh hóa đời sống con và để chống trả lại những mưu đồ gian ác của ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm-ngôn 23-26

 168 total views,  1 views today