Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 16, 2021 – Con Trai, Con Gái Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 16, 2021

Con Trai, Con Gái Của Chúa

“Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”
2 Cô-rinh-tô 6:18

2 Cô-rinh-tô đoạn 6:14 chép “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết cho nên Ngài không thể hội hiệp với thế giới tội lỗi. Chúa là sự sáng không thể thông đồng với sự tối. Người thuộc về Chúa cũng vậy, không thể “mang ách chung” với người không thuộc về Chúa. Câu 16 cho biết “Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.”  Không những Chúa là Đức Chúa Trời của những người được biệt riêng ra cho Ngài nhưng câu 18 Chúa cũng hứa “Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” Cảm tạ Chúa, chúng ta là con trai, con gái của Chúa Toàn Năng. Con cái Chúa không hội hiệp với người chưa tin Chúa nhưng trong Chúa chúng ta được sự hòa hiệp với nhau. Ga-la-ti 3:28 cho biết “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Toàn Năng là Cha của tất cả những ai tin nhận Chúa. Xin giúp con có đời sống thánh sạch trong Chúa, không hội hiệp với những người chưa thuộc về Ngài. Xin Chúa cho con hiệp một với anh chị em trong Chúa để đem ánh sáng của Chúa đến cho những người còn đang sống trong tội lỗi để họ cũng trở thành con cái của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 5-8

 460 total views,  1 views today