Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 23, 2022 – Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 23, 2022
Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”
1 Phi-e-rơ 2:9

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có một địa vị đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Là chi thể trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta là một dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ của hoàng gia và là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta có một sứ mạng cao cả trong cuộc sống, đó là chúng ta được biệt riêng ra để rao giảng nhân đức của Chúa là Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. “Rao giảng sự nhân đức” có nghĩa là rao truyền, chúc tụng tình thương và ân sủng diệu kỳ của Chúa. Chúng ta không phải “làm lành để được cứu” nhưng được cứu “để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta.” (Ê-phê-sô 2:10). Chính Chúa Giê-xu “là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” (Tít 2:14).

Bạn có sống xứng đáng với địa vị là dân thuộc về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu rỗi và ban cho con thuộc về dân của Đức Chúa Trời. Xin Chúa sử dụng cuộc đời và lời ca ngợi Chúa của con để rao truyền tình yêu và ân sủng lớn lao của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 3-5

 315 total views,  3 views today