Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 11, 2022 – Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 11, 2022
Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”
Thi Thiên 139:14

Trong 12 câu đầu của Thi Thiên 139, một Thi Thiên được nhiều người yêu thích nhất, đã cho chúng ta biết về sự toàn tri và toàn tại của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ câu 13, vua Đa-vít cho chúng ta biết về sự toàn năng của Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã được xác định ngay từ câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Chính Đức Chúa Trời cũng tạo nên sự sống của hài nhi từ khi thụ thai trong lòng mẹ. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13). Chúa đặt phôi thai trong tử cung của người mẹ vì đó là nơi an toàn nhất để hài nhi được nuôi dưỡng. Trong nơi kín nhiệm của lòng mẹ, phôi thai được Chúa tạo dựng một cách diệu kỳ. “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi Thiên 139:15-16). Tất cả sự sống được Đức Chúa Trời hình thành phải được tôn trọng và bảo vệ. Đức Chúa Trời toàn năng xứng đáng được cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14).

Bạn có cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con sự sống và hình thành con một cách diệu kỳ trong lòng mẹ con. Con cũng cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Chúa vì con được trở thành con của Chúa và nhận sự sống vĩnh hằng trong Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn tôn trọng, bảo vệ và yêu thương tất cả tạo vật của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 1-2

 303 total views,  1 views today