Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 19, 2021 – Bền Lòng Đồng Một Ý

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 19, 2021

Bền Lòng Đồng Một Ý

“Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.”
Công vụ 1:14

Sau khi Chúa được cất lên trời, các môn đồ của Ngài lập tức trở về Giê-ru-sa-lem với lòng mừng rỡ (Lu-ca 24:52). Chúa Giê-xu căn dặn trong vài ngày nữa họ sẽ được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, vì thế họ đã đồng lòng vâng lời chờ đợi và cầu nguyện. Khoảng 120 người gồm các sứ đồ và các môn đồ nam giới và phụ nữ. Trong số đó cũng có bà Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Tất cả những người có mặt ở đó “bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện”. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh đề cập đến bà Ma-ri. Các môn đồ này, sau 10 ngày cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh để thực hiện đại mạng lệnh làm chứng về Chúa Giê-xu “tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8). Sự hiệp một của các môn đồ trong đó có bà Ma-ri tiếp tục “bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (Công Vụ 2:42).

Bạn có hiệp một với các môn đồ của Chúa để bền lòng học Lời Chúa, tương giao với nhau trong sự cầu nguyện không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con học được tinh thần hiệp một của các môn đồ đầu tiên trong sự bền lòng cầu nguyện. Xin Chúa cho con bền lòng đồng một ý với các anh chị em trong Hội Thánh trong sự cầu nguyện và nhờ quyền năng Thánh Linh làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 24-26.

 421 total views,  2 views today