Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 1, 2021 – Việc Công Bình Như Áo Nhớp

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 1, 2021
Việc Công Bình Như Áo Nhớp

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”
Ê-sai 64:6

Ê-sai 64 là một lời cầu nguyện của dân sự Chúa trong đó có tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai mở đầu bài cầu nguyện với một ước vọng “Ôi! ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài.” (Ê-sai 64:1-2). Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho kẻ thù nghịch biết run rẩy trước mặt Chúa và Danh Chúa không bị sỉ nhục, tiên tri Ê-sai được cáo trách là chính ông và dân sự Chúa có nếp sống “ô uế” làm cho Danh Chúa bị khinh thường. Ê-sai và dân sự xưng tội cùng Chúa “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Khi việc “công bình của chúng ta như áo nhớp” thì làm sao Danh Chúa vinh hiển được? Có lẽ nhiều lần chúng ta cầu nguyện xin Danh Chúa được vinh hiển nhưng nếp sống của chúng ta như “tấm áo nhớp”, chỉ làm vẻ đạo đức bên ngoài nhưng trong lòng thì đầy dẫy tội lỗi xấu xa. Xin Chúa cho chúng ta sống bày tỏ vinh hiển của Chúa như lời Chúa dạy, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có biết Danh Chúa bị sỉ nhục khi bạn sống không vì vinh hiển của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ con vì nhiều lần con làm những điều không vinh hiển Danh Chúa. Xin cho con làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 1-4.

 430 total views,  3 views today