Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 20, 2023 – Sự Hướng Dẫn và Nâng Đỡ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 20, 2023
Sự Hướng Dẫn và Nâng Đỡ Của Chúa

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”

Thi Thiên 37:23-24

Đức Chúa Trời hứa luôn hướng dẫn và dạy dỗ con cái Ngài đi trong con đường tốt lành của Chúa. Chúa cũng định liệu các bước của chúng ta bởi vì Ngài yêu con cái của Ngài và vui thích trở thành Đấng Cung Cấp và Gìn Giữ chúng ta – không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong cõi vĩnh hằng Ngài dành riêng cho chúng ta trên thiên đàng. “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.” (Thi Thiên 37:23-24). “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8). Đức Chúa Trời sẵn sàng ban một cuộc sống bình an và công bình của Chúa cho chúng ta nếu chúng ta đơn giản nghe theo Lời Chúa. “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển.” (Ê-sai 48:17-18). Lời Chúa soi sáng cho những bước đi của chúng ta trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Bạn có đang ở dưới sự hướng dẫn và nâng đỡ của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và ban ơn phước cho đời sống con. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào Chúa và tiếp tục bước đi trong sự soi sáng của Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 172 total views,  1 views today