Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 9, 2021 – Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 9, 2021

Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

“Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.”
Ha-ba-cúc 2:4

Được cứu rỗi (hay còn được gọi là được xưng công bình) bởi đức tin không chỉ được Kinh Thánh nói đến trong Tân Ước nhưng trong Cựu Ước lẽ đạo này đã được Lời Chúa bày tỏ rõ ràng trong Ha-ba-cúc 2:4 “người công bình thì sống bởi đức tin mình.” Ha-ba-cúc đã nhắc lại nguyên tắc không thay đổi này được chép trong sách đầu tiên của Kinh Thánh, “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” (Sáng Thế Ký 15:6). Hê-bơ-rơ 11 cũng ghi lại những anh hùng đức tin trước Áp-ra-ham là A-bên (con của ông A-đam và bà Ê-va), Hê-nóc, Nô-ê. Sứ-đồ Phao-lô đã dựa vào câu Kinh Thánh Ha-ba-cúc 2:4 để xác nhận rằng sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin cho người Do-thái và người không phải Do-thái, “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17). Sau khi được cứu rỗi bởi đức tin, người công bình tiếp tục sống bởi đức tin. “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Xin Chúa giúp chúng ta sống bởi đức tin vững mạnh ở trong Chúa, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1).

Bạn có đang sống bởi đức tin vững vàng trong Chúa không? Bạn đang bước đi bởi đức tin hay bởi mắt thấy?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi bởi đức tin hoàn toàn đặt vào Chúa chớ không phải vào những điều xem thấy bằng mắt và lòng kiêu ngạo. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 9-10.

 479 total views,  1 views today