Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 8, 2023 – Phước Hạnh Khi Tuân Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 8, 2023
Phước Hạnh Khi Tuân Giữ Lời Chúa

“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.”
Thi Thiên 119:2

Tác giả Thi Thiên 119 bắt đầu với câu: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 199:1). Ai mà không yêu thích được phước hạnh! Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua những ơn phước lớn từ Chúa vì không tuân giữ Lời Chúa. Tiếp theo câu 2, một lần nữa Thi Thiên 119 nhắc chúng ta về phước hạnh cho người gìn giữ Lời Chúa. “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:2). Chúng ta không thích đọc Lời Chúa, không suy gẫm Lời Chúa và không làm theo Lời Chúa vì lòng chúng ta không tìm cầu Chúa. Kinh Thánh là Lời Chúa giúp chúng ta được lớn lên ở trong Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Sứ-đồ Phao-lô xác quyết: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Không có một quyển sách nào trên thế gian có thể sánh với Kinh Thánh trong sự giúp chúng ta hiểu rõ về Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài và biến đổi đời sống chúng ta. Những câu đầu của sách Thi Thiên cũng nói về phước hạnh khi tìm cầu Chúa và suy gẫm Lời Chúa. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).

Bạn có tìm cầu Chúa và phước hạnh qua sự học và suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa về Lời Ngài đã ban cho con, để nhờ đó con có thể hiểu biết ý muốn của Chúa cho đời sống con. Xin Chúa giúp con tiếp tục tìm kiếm Chúa và phước hạnh của Ngài qua Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 8: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28
Thứ Bảy September 9: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32
Chúa Nhật September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36

 184 total views,  2 views today