Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 15, 2022 – Nhờ Sức Toàn Năng Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 15, 2022
Nhờ Sức Toàn Năng Của Chúa

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.”
Ê-phê-sô 6:10

Trong những chương mở đầu của thư tín gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, sứ-đồ Phao-lô cho biết một cái nhìn tổng quan tuyệt vời về vị trí của chúng ta trong Đấng Christ và sự phong phú của ân điển Đức Chúa Trời tuôn đổ trên tất cả những ai ở trong Chúa Giê-xu Christ. Nhưng khi đến gần cuối thư, ông không muốn chúng ta quên rằng bất chấp những đặc ân trên trời của chúng ta, chúng ta đang sống trên đất và tham gia vào một trận chiến tâm linh đang diễn ra. Là những người lính của Đấng Christ, chúng ta phải sống nhờ sức toàn năng của Chúa và không trông cậy vào sức riêng của mình. “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.” (Ê-phê-sô 6:10). Chúng ta không phải đang chiến đấu với thịt và huyết mà là một cuộc xung đột diễn ra trong lĩnh vực tâm linh. “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6:12). Trận chiến này đòi hỏi sức mạnh từ trên cao, sức mạnh nằm ngoài khả năng của con người nhưng là sức toàn năng chỉ đến từ Chúa. Với sức mạnh của chính mình, chúng ta không thể đối đầu với những âm mưu xấu xa, chiến lược tàn ác của kẻ thù là Sa-tan và ma quỷ. Cảm tạ Chúa, chúng ta có thể vững an nhờ sức toàn năng của Ngài.

Bạn đang chiến đấu với ma quỷ bằng sức riêng của mình hay nhờ sức toàn năng của Chúa?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con tất cả những gì cần có để chiến thắng trong trận chiến thuộc linh mà tất cả Cơ-đốc-nhân đang trải qua. Xin Chúa cho con luôn nhờ sức toàn năng của Ngài khi đối đầu với ma quỷ trong thế gian tăm tối này. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 4-6

 259 total views,  1 views today