Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 18, 2021 – Điều Răn Thứ Chín

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 18, 2021

Điều Răn Thứ Chín

“Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16

Điều Răn Thứ Chín: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Đây là điều răn nghiêm cấm việc làm chứng giả dối chống lại người khác. Thực chất của điều răn nầy là Chúa nghiêm cấm việc nói dối. Việc nói dối bất cứ dưới hình thức nào cũng không đẹp lòng Chúa. Chúa biết tất cả mọi việc và khi chúng ta nói dối tức là chúng ta không tôn trọng Chúa. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11, vợ chồng ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra nói dối với các sứ đồ nhưng Kinh Thánh cho biết ông bà đã thật sự nói dối cùng Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ cho chúng ta biết tội nói chứng dối rất nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Thi Thiên 5:6 cho biết “Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối.” Kinh Thánh cho biết ma-quỷ là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Giăng 8:44). Nói sự thật là bản chất của con cái Đức Chúa Trời. Tất cả những điều thuộc về Đức Chúa Trời đều được xây dựng trên lẽ thật. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.” (Giăng 14:6). Là con cái của Chúa chúng ta không được nói chứng dối, không được bóp méo sự thật, vu khống người khác, thêm vào hay bớt đi điều gì để làm lợi cho mình hoặc làm hại cho người khác. Lời Chúa phán: “Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.” (Ma-thi-ơ 5:37).

Bạn có thường vi phạm điều răn này không? Bạn có sống chân thật để người lân cận biết bạn là người tin nhận Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con những lần con phạm tội nói chứng dối vì con thiếu sự kính sợ Chúa. Xin cho con luôn nói lời chân thật để làm chứng nhân tốt đẹp của Chúa trong thế gian đầy dối trá. A-men.  

 509 total views,  1 views today