Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 18, 2021 – Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 18, 2021

Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn

“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.”
Ga-la-ti 4:4-5

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Hoàn Toàn và là Con Người Hoàn Toàn. Giáo lý về nhân tính hoàn toàn của Chúa Giê-xu cùng với thần tính hoàn toàn của Ngài là điều khó hiểu đối với tâm trí hữu hạn của con người. Tuy nhiên, bản chất của Chúa Giê-xu hoàn toàn là người và hoàn toàn là Chúa là một chân lý được Kinh Thánh khẳng định. Phi-líp 2:6-7 nói rằng, mặc dầu Chúa Giê-xu “vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người”. Trong Cô-lô-se 2:9 có chép: “Vì trong Ngài toàn thể thần tính của Ðức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người.” (BD2011). Ga-la-ti 4:4-5 cho biết Chúa Giê-xu “do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp”. Chỉ có con người mới có thể được sinh ra dưới luật pháp và mới có thể chuộc lại những người sinh ra dưới luật pháp. Tất cả mọi người sinh ra dưới luật pháp của Đức Chúa Trời đều phạm tội. Chỉ có một người hoàn hảo là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn có thể giữ luật pháp và làm trọn luật pháp để qua đó cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu phải là con người hoàn toàn để đáp ứng điều kiện Đức Chúa Trời đã thiết lập là sự cần thiết của việc đổ máu vô tội cho sự tha tội. Trong thời Cựu Ước, máu của sinh vật hoàn toàn tốt lành, không tì vết, được chấp nhận tạm thời như một biểu tượng báo trước về việc đổ máu vô tội của Chúa Giê-xu, Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời, để tha tội vĩnh viễn cho loài người.

Bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài là Đấng duy nhất có thể trả món nợ tội lỗi mà chúng ta nợ Đức Chúa Trời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã nhập thể trong thân xác con người hoàn toàn để chịu chết trả món nợ tội lỗi của con đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến ân điển và sự hy sinh của Ngài dành cho con. A-men.  

 196 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 17, 2021 – Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 17, 2021

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.”
1 Ti-mô-thê 2:5-6

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúa Giê-xu đóng vai trò là Người Trung Gian để đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể nối lại mối tương giao đã bị ngăn cách khi con người phạm tội. Chúng ta đã biết tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời Thánh Khiết Công Bình trừng phạt con người tội lỗi một cách thích đáng là sự chết trong hỏa ngục đời đời. Con người không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Ngay cả việc làm công đức của con người cũng không đem sự cứu rỗi đến cho mình. Nếu không có Đấng Trung Bảo được Đức Chúa Trời chấp nhận thì tất cả con người không thể nào nhận được sự tha thứ và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Niềm Hy Vọng Lớn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự hy vọng đó được Thư Rô-ma 5:1 cho biết “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

“Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” (Hê-bơ-rơ 9:15). Cảm tạ Chúa Giê-xu đã từ bỏ thiên đàng vinh quang, xuống nơi trần gian, trở thành con người, chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời Công Bình và xưng nhận những người đặt đức tin vào Ngài là công bình xứng đáng nhận lãnh cơ nghiệp phước hạnh đời đời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con là một tội nhân đáng chết mất. Cảm tạ Chúa cho con được nối lại mối thông công hòa thuận với Đức Chúa Trời và được trở thành con của Ngài, nhận được cơ nghiệp phước hạnh đời đời mà Ngài đã hứa cho con. A-men.  

 156 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 16, 2021 – Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 16, 2021

Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Hê-bơ-rơ 4:14-16

Chúa Giê-xu không phải chỉ là Chiên con của Đức Chúa Trời nhưng Ngài cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn! Trong thời Cựu Ước, “thầy tế lễ” là người được biệt riêng ra để làm trung gian trong việc dâng tế lễ. Khi Luật phát được ban cho dân Do Thái tại núi Sinai, người Lê-vi được chỉ định là người giúp việc trong Đền tạm và trở nên những thầy tế lễ (Xuất Díp Tô Ký 29:5-7). Những thầy tế lễ có trách nhiệm làm của lễ chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời thay cho dân sự bằng cách dâng những sinh tế như chiên con theo luật pháp qui định. Một thầy tế lễ Thượng Phẩm được chọn ra từ các thầy tế lễ, và chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm được vào trong nơi Chí Thánh mỗi năm một lần vào ngày Đại lễ Chuộc tội để rảy huyết của con sinh tế nơi Hòm giao ước (Hê-bơ-rơ 9:7, Lê Vi Ký 16:2-20). Qua những sinh tế dâng mỗi ngày và mỗi năm, tội lỗi của các thầy tế lễ và dân sự được xóa bôi một cách tạm thời cho đến khi Chúa Giê-xu đến để cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giê-xu vừa là Của Lễ Sinh Tế vừa là Đấng Dâng Sinh Tế! Hê-bơ-rơ 9:11-12 cho biết “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” Không giống như các thầy tế lễ dòng Lê-vi phải dâng sinh tế liên tục, Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chỉ dâng của lễ là chính thân Ngài một lần đủ cả chuộc tội cho nhân loại. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài phán: “Mọi việc đã được trọn.” (Giăng 19:30).

Chúa Giê-xu là “Thầy Tế lễ Thượng Phẩm Lớn”, Ngài không những cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi nhưng cũng chúng ta vững lòng “đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chịu đổ huyết dâng chính thân mình để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi nhớ sự cứu rỗi của Chúa và vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Ngài. A-men.

 151 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 15, 2021 – Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 15, 2021

Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời

“Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”
Giăng 1:29

Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì được Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa, giới thiệu “Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Muốn hiểu được lời giới thiệu này chúng ta phải bắt đầu với thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời thành lập hệ thống tế lễ những chiên con để tượng trưng cho sự đền tội của dân Do Thái. Việc giết những chiên con để làm tế lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước đơn giản chỉ là hình bóng hướng về Tế Lễ hoàn hảo của Chiên con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã được tiên báo trong Cựu Ước là một tế lễ chuộc tội (Ê-sai 53:10), Chúa Giê-xu sẽ “như chiên con bị dắt đến chỗ làm thịt” (Ê-sai 53:7). Sự hy sinh đổ huyết báu và sự chết của Chúa cứu chuộc tất cả nhân loại ra khỏi tội. “Tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” (Ê-sai 53:6).    

Chính qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá như tế lễ chuộc tội không tì vết của Đức Chúa Trời và sự sống lại của Ngài ba ngày sau đó mà chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Tin Mừng được nói rõ trong 1 Phi-e-rơ 1:18-21: “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời đến nơi trần gian để chịu chết thế cho tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi ơn Chúa và rao truyền tình yêu cứu chuộc của Ngài cho nhiều người. A-men.  

 158 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 12, 2021 – Con Người Sinh Ra Là Tội Nhân

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 12, 2021

Con Người Sinh Ra Là Tội Nhân

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”
Rô-ma 5:12

Câu hỏi thường được đặt ra là con người sinh ra là tội nhân hay người đó chọn lựa trở thành tội nhân một thời gian sau khi được sinh ra. Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời rõ ràng là con người sinh ra là một tội nhân (mang bản chất tội lỗi) và đó là do nguyên tội lưu truyền từ A-đam. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người tốt lành và không có bản chất tội lỗi. Nhưng sau khi A-đam và Ê-va sa ngã phạm tội thì bản chất tội lỗi đã truyền lại cho tất cả dòng dõi loài người. Rô-ma 5:12 chép: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” Câu Kinh Thánh này cũng cho biết vì mọi người đều nhận hậu quả của tội lỗi là sự chết cho nên mọi người là tội nhân. Vua Đa-vít nói: “Kìa, vừa mới sinh ra, con đã là người có tội; Con đã là tội nhân từ lúc con được thụ thai trong lòng mẹ con.” (Thi Thiên 51:5 BD2011). Chúng ta sinh ra là tội nhân mang bản chất tội lỗi, nếu chúng ta không được sinh lại (tái sinh) thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Giăng 3:3 “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”

Bạn đã được sinh lại trong Chúa để trở thành con cái của Ngài chưa? Lời Chúa hứa trong Thánh Kinh Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đáng bị chết mất vì sinh ra con là một tội nhân, nhưng Ngài cho con được trở thành con cái của Đức Chúa Trời khi con đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn biết ơn Chúa và tiếp tục sống làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.  

 153 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 11, 2021 – Không Có Cơ Hội Được Cứu Sau Khi Chết

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 11, 2021

Không Có Cơ Hội Được Cứu Sau Khi Chết

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”
Hê-bơ-rơ 9:27

Nhiều người tin sẽ có cơ hội thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi chết. Có giáo hội còn dạy về ngục luyện tội, là nơi con người sẽ đi đến sau khi qua đời để tiếp tục được thanh tẩy những tội lỗi của họ qua lời cầu nguyện hoặc việc làm công đức của những người sống. Tất cả những niềm tin về sự cứu rỗi hay tha thứ tội lỗi sau khi chết là hoàn toàn không có nền tảng Kinh thánh. Những suy nghĩ đó chỉ là sự mơ ước hay là một truyền thống do con người đặt ra. Lời Thánh Kinh cho chúng ta biết rõ ràng: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Tất cả những người không tin nhận Chúa và chết sẽ ứng hầu trước một tòa lớn và trắng để chịu sự phán xét khi Chúa Giê-xu trở lại. Sứ đồ Giăng diễn tả sự phán xét của những người chết mà không tin Chúa trong sách Khải Huyền 20:11-5 như sau: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Cảm tạ Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để tin nhận Chúa khi còn sống. Kinh Thánh sách Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Sứ đồ Phao-lô khi nói về sự cứu rỗi đã viết trong 2 Cô-rinh-tô 6:2 “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Chúng ta đang sống trong thời kỳ thuận tiện đó, và sự cứu rỗi sẵn ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu ngay giây phút này. Bạn đã ăn năn tội lỗi và tin Chúa Giê-xu chưa? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã tin nhận Chúa. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu trong giây phút thuận tiện này, mời bạn cầu nguyện với Chúa qua lời cầu nguyện ngắn dưới đây. Đây là vấn đề quan trọng và khẩn cấp trước khi cơ hội qua đi!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con nhiều cơ hội để nghe về Tình Yêu Cứu Rỗi của Ngài. Con xin ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để cứu con khỏi sự phán xét sau khi chết và tên con được viết vào sách sự sống. Con xin Chúa ngự vào lòng con và làm Chủ đời sống con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.  

 163 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 10, 2021 – Không Được Cứu Qua Trung Gian Người Khác

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 10, 2021

Không Được Cứu Qua Trung Gian Người Khác

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Ê-xê-chi-ên 18:4

Nhiều người tưởng sẽ được Chúa cứu vì mình sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa. Ông bà, cha mẹ đều là những tín hữu lâu năm trong Hội Thánh và có những chức vụ quan trọng trong giáo hội cho nên con cháu đều sẽ được Chúa cứu. Đức Chúa Trời khẳng định rằng “mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” Dù trong quá khứ ông bà, cha mẹ có làm lành, tích đức đến bao nhiêu cũng không giúp được gì cho hậu tự của mình. Ngay cả vợ chồng cũng không vì một người tin Chúa mà người phối ngẫu được Chúa cứu. Mỗi linh hồn đều chịu trách nhiệm về mọi điều mình làm. Đức Chúa Trời là một quan án công bình, Ngài phán xét mỗi linh hồn và linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết như Rô-ma 6:23 cho biết “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” Đức Chúa Trời Công Bình nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời Yêu Thương cho nên nếu kẻ ác có xấu xa bao nhiêu nhưng nếu nghe theo Chúa mà từ bỏ đường ác thì vẫn nhận được sự sống đời đời. Ngài luôn luôn kêu gọi tội nhân: Hãy ăn năn! Ăn năn thì được sự sống! Chúa tuyên bố trong câu cuối Ê-xê-chi-ên 18:32: “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!”

Linh hồn mỗi người rất là quý báu và cá biệt trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu phán về sự vui mừng trên Thiên Đàng khi có một linh hồn ăn năn trở về cùng Chúa: “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.” (Lu-ca 15:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Công Bình, Yêu Thương. Mặc dù con là người tội lỗi xấu xa đáng bị chết mất nhưng Ngài đã yêu và cứu con khi con ăn năn trở về thờ phượng Ngài. Xin cho con tiếp tục sống trong sự yêu thương và thánh sạch của Chúa. A-men.  

 155 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 9, 2021 – Không Được Cứu Bởi Việc Làm Công Đức

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 9, 2021

Không Được Cứu Bởi Việc Làm Công Đức

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
Ê-phê-sô 2:8-10

Con người không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Ngay cả việc làm công đức của con người cũng không đem sự cứu rỗi đến cho mình. Tất cả mọi tôn giáo ở thế gian dạy rằng hãy làm việc công đức để mong được sự cứu rỗi. Nhưng cho dù chúng ta làm bao nhiêu “việc nghĩa” chúng ta cũng không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn công nghĩa, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng việc làm của chúng ta không giúp ích cho sự cứu rỗi. Chúng ta “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm” (Tít 3:5). Câu Kinh Thánh suy gẫm hôm nay trong Ê-phê-sô 2:9 cho biết “Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu”. Trước mặt Chúa, “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Điều này có nghĩa là làm việc nghĩa, tuân giữ các điều răn, đi nhà thờ, dâng hiến tiền bạc, giúp người nghèo và những việc công đức khác không có khả năng cứu bất cứ ai.  “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Sự cứu rỗi của chúng ta là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi hoàn toàn được thực hiện bởi chính Chúa Giê-xu, người đã sống một cuộc đời hoàn hảo, nhận lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời cho tội lỗi, và sống lại từ cõi chết.

Điều kiện để được cứu rỗi là ăn năn tội lỗi và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Sau khi chúng ta được Chúa cứu và trở thành một con người mới trong Chúa thì chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác qua những “công việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng được Chúa cứu để làm việc lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ bởi đức tin vào Chúa Giê-xu con nhận được sự cứu rỗi và được kể là công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa cũng đã chuẩn bị cho con các công việc tốt lành để phục vụ Chúa và bày tỏ tình thương của Ngài cho những người chung quanh. A-men.

 176 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 8, 2021 – Con Người Không Tự Cứu Mình Được

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 8, 2021

Con Người Không Tự Cứu Mình Được

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
Công Vụ 4:12

Lời Kinh Thánh xác định: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Không phải chỉ tất cả mọi người đều là tội nhân nhưng tất cả con người đều phải chết và chịu sự xét đoán của Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết. “Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Cho nên con người, ngay cả những giáo chủ các tôn giáo trên thế gian, không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Trên thế gian nầy, không có ai là một người “tốt” như Thi-thiên 14:3 cho biết: “Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.” Con người là vật thọ tạo của Chúa, dù có khôn ngoan, tài giỏi như thế nào cũng không có thể giúp hoặc cứu được ai. “Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?” (Ê-sai 2:22). Nhiều người nói mỗi dân tộc đều có tôn giáo hay giáo chủ riêng để cứu những người tin và họ cũng bào chữa: đạo nào cũng tốt. Kinh Thánh Công Vụ 4:12 không nói “chẳng có danh nào khác ở vùng Trung Đông hay Châu Mỹ…”, nhưng Công Vụ 4:12 cho biết “không có danh nào khác ở dưới trời” tức là bất cứ nơi nào trên trái đất cũng cần Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Lời Chúa hứa “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban Chúa Giê-xu để chịu chết thế cho nhân loại. Cảm tạ Chúa con nhận được sự cứu rỗi qua Danh Duy Nhất là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa đến cho nhiều người. A-men.  

 156 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 5, 2021 – Sự Tha Thứ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 5, 2021

Sự Tha Thứ Của Chúa

“Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.”
Hê-bơ-rơ 9:22

Trong những bài suy gẫm Lời Chúa về vấn đề tội lỗi, chúng ta biết được tội là “trật mục tiêu” (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Đức Chúa Trời tuyên bố ai phạm tội thì phải chết về phần xác lẫn phần tâm linh. Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương, bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa, Đức Chúa Trời đã ban cho con người một phương cách để tránh được sự hình phạt của Ngài, đó là sự đổ huyết của Con Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời phán: “không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Bởi sự đổ huyết thì có sự cứu chuộc! Trong luật pháp Môi-se, một người có tội được xem là “vô tội” và công chính trước mắt Chúa khi dâng con sinh tế, đổ huyết ra và chết thay cho tội đó. Những sinh tế này chỉ là tạm thời và là hình bóng của một Sinh Tế Toàn Hảo là Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29b). Sinh Tế Toàn Hảo là Chúa Giê-xu chỉ cần đổ huyết, chết một lần đủ cả trên cây thập tự để chuộc tội cho cả nhân loại. Hê-bơ-rơ 10:10 cho biết: “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.” Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu phải đến trần gian và tại sao Ngài phải đổ huyết báu và chịu chết trên cây thập tự!

Lời Thánh Kinh phán: “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7b). Đó là lời hứa của Chúa ban cho tất mọi người ăn năn tội lỗi và tin vào Chúa Giê-xu. Bạn có tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Sinh Tế Toàn Hảo đã đổ huyết ra và chết một lần đủ cả để tha thứ tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để đổ huyết báu và chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Xin Chúa cho con tiếp tục sống biết ơn Ngài và xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Ngài dành cho con. A-men.  

 204 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 4, 2021 – Tội Không Tin Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 4, 2021

Tội Không Tin Chúa Giê-xu

“Về tội lỗi, vì họ không tin ta.”
Giăng 16:9

Tội lỗi của chúng ta dù lớn như thế nào Chúa hứa Ngài sẽ tha thứ tất cả. Ê-sai 1:18b chép: “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu và sự chết của Ngài trên thập tự giá đền tội cho chúng ta, chúng ta được tha thứ hết tội lỗi và được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).Chúa Giê-xu đã giáng sinh, chịu chết và phục sinh – để mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời cho nhân loại đang ngập chìm trong tội lỗi không thể nào tự cứu lấy mình. Muốn nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu. Thánh Kinh cho biết: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” (1 Ti-mô-thê 1:15). Chúa có quyền năng tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta nhưng nếu chúng ta phạm tội “không tin Chúa Giê-xu” thì không thể có sự tha thứ. Giăng 3:19 cho biết thế gian bị đoán xét vì Chúa Giê-xu là sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.  Chúa Giê-xu đã đến nơi trần gian và đã làm nhiều phép lạ chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng đến lúc gần chấm dứt chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu, sứ đồ Giăng đã tường thuật: “Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài.” (Giăng 12:37). Chúa Giê-xu cảnh cáo một cách nghiêm trọng và rõ ràng: “Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” (Giăng 8:24).

Bạn biết nhiều về Chúa Giê-xu nhưng bạn đã thật sự tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Với tất cả tấm lòng thành con đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài là Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Bình và loài người tội lỗi. A-men.  

 143 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 3, 2021 – Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 3, 2021

Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.”
Ê-sai 59:2

Chúng ta biết rằng tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu” (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Đức Chúa Trời quay mặt trước tội lỗi của con người và tội lỗi ngăn trở mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với con người. Trong Ê-sai 59:2, Ê-sai loan báo: “Nhưng ấy là vì tội lỗi của các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Ðức Chúa Trời; Những tội lỗi của các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa.” Sự ngăn cách đây không phải là Chúa giữ khoảng cách thật xa với con người tội lỗi, nhưng ngăn cách đây nói đến mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người tội lỗi bị hoàn toàn “cắt đứt”. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, tất cả tội lỗi nhân thế trong đó có tội lỗi của chúng ta đều chất trên Ngài. Tiên Tri Ê-sai đã báo trước 700 năm như sau: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.” (Ê-sai 53:6). Vì tội lỗi của nhân loại chất trên Con Vô Tội của Đức Chúa Trời nên Ngài phải “ngoảnh mặt” đi. Trong giây phút “khủng khiếp” đó, “Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mác 15:34).    

Bạn có biết nếu tội lỗi của bạn chưa được tha thứ thì đời đời bạn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết không? Cảm tạ Chúa Giê-xu, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ngài vì chúng ta chịu chết. (Rô-ma 5:8).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của con. Qua đức tin vào sự chết của Chúa Giê-xu con nhận được sự tha thứ và được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Cảm tạ Chúa cho con được trở thành con của Ngài và không điều gì có thể phân rẽ tình yêu của Chúa ban cho con qua Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

 129 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 2, 2021 – Mọi Người Đều Phạm Tội

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 2, 2021

Mọi Người Đều Phạm Tội

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Rô-ma 3:23

Trong Mùa Thương Khó chúng ta thường được nhắc nhở Chúa Giê-xu Christ chết thay thế cho những tội nhân. Tội nhân tức là những người làm tội hay có tội. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trên thế gian đều là tội nhân trước mặt Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh như sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đã bắt đầu với vị thiên sứ trưởng Lu-xi-phe vì không bằng lòng với vị trí của mình, Lu-xi-phe mong muốn được cao hơn Đức Chúa Trời, và đó là sự sụp đổ của Lu-xi-phe, khởi đầu của tội lỗi (Ê-sai 14:12-15). Lu-xi-phe đổi tên thành Sa-tan và đã mang tội lỗi vào trong vườn Ê-đen cho nhân loại. Sa-tan đã cám dỗ A-đam và Ê-va bằng lời quyến dụ: “Các ngươi sẽ được giống như Đức Chúa Trời.” Sáng thế ký đoạn 3 mô tả A-đam và Ê-va phản bội chống nghịch Đức Chúa Trời và chống lại mạng lệnh của Ngài. Kể từ đó, tội lỗi đã được truyền qua tất cả các thế hệ của nhân loại và chúng ta, con cháu của A-đam thừa hưởng tội lỗi từ A-đam. Rô-ma 5:12 cho chúng ta biết qua A-đam tội lỗi vào trong thế gian. Vì vậy, tội lỗi là điều nguy hiểm và xấu xa nhất trên thế gian. Tội lỗi là căn nguyên của tất cả mọi nan đề đau khổ của thế gian và đem đến sự chết cho tất cả mọi người. Rô-ma 6:23 cho biết “Tiền công (hậu quả) của tội lỗi là sự chết.”

Vì tội lỗi chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Bạn có biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa không? Bạn có biết mình phạm tội vì chống nghịch lại và không thờ phượng Đức Chúa Trời không? Bạn có mong muốn được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi không? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã đặt đức tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu qua sự chết đền tội của Ngài trên cây thập tự.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con biết được tất cả những nan đề trên thế gian là vì tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cảm tạ Chúa cho con biết chính con là một tội nhân đáng bị chết mất. Cảm tạ Chúa đã đến thế gian để chết thế cho con và ban cho con được trở thành con Đức Chúa Trời. A-men.  

 144 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 1, 2021 – Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 1, 2021

Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:23-26

Theo truyền thống của một số giáo hội Cơ Đốc, thời gian 46 ngày trước Lễ Phục Sinh được gọi là Mùa Chay. Đây là thời gian con dân Chúa tưởng niệm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Thật ra, Mùa Chay chỉ có 40 ngày vì 6 ngày trong 46 ngày trước lễ Phục Sinh là ngày Chúa Nhật và không được tính vào những ngày buồn thảm của Mùa Chay vì Chúa Nhật đánh dấu ngày vui mừng Chúa Phục Sinh. Mùa Chay năm nay bắt đầu vào ngày thứ Tư 17 tháng 2. Ngày thứ Tư khởi đầu Mùa Chay còn được gọi là Thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday). Vào dịp Lễ Tro, các tín hữu thường được vẽ một thập tự bằng tro trên trán mang ý nghĩa ăn năn và cầu nguyện. Mùa Chay và Lễ Tro không phải là những nghi thức bắt buộc cho các tín hữu nhưng cũng tốt nếu chúng ta dành những ngày trước Lễ Phục Sinh để suy niệm về sự hy sinh của Chúa. Hình thập tự trên trán theo thời gian sẽ biến mất và Mùa Chay chỉ vỏn vẹn 40 ngày trong năm. Tuy nhiên, những người thật lòng đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, dù có dự lễ hay không, sẽ có Thánh Linh ấn chứng trong lòng.  Mỗi ngày, Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu. Lễ Tiệc Thánh chúng ta dự hằng tháng là một lễ được Chúa Giê-xu thành lập để mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén thì nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu và nhớ trọng trách rao truyền Phúc Âm Cứu Rỗi của Ngài cho đến lúc Chúa Giê-xu trở lại.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa trọn tấm lòng, tâm thần, linh hồn, và sức lực; và nhớ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu cũng như rao sự chết của Ngài cho những người chưa tin nhận Chúa không chỉ trong Mùa Chay nhưng qua nếp sống mỗi ngày.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết trên cây thập tự thay thế cho con. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết ơn cứu rỗi của Chúa và rao truyền sự chết hy sinh của Ngài cho những người chung quanh. A-men.  

 154 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 26, 2021 – Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 26, 2021

Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men.  

 150 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 25, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 25, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ma-thi-ơ 22:39

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Điều răn thứ hai Chúa phán “phải yêu thương người khác” nhưng Chúa còn nói thêm “yêu như chính mình.” Có lẽ yêu người lân cận rất khó nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể bày tỏ vài hành động yêu thương khi có cơ hội, khi muốn cho người khác thấy, khi vì bổn phận, khi có lợi gì đó cho mình… Chúa không nói yêu người lân cận và ngưng tại đó, nhưng Chúa nói “hãy yêu người lân cận như mình.”  Khi nói “yêu người lân cận như mình”, Chúa muốn nói đây là điều răn không thể thiếu trong đời sống của một cơ đốc nhân. Chúng ta không bao giờ quên hoặc thiếu sót trong sự yêu thương, chăm sóc cho chính mình. Thầy dạy luật hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa không trả lời luật nào “lớn” nhưng Chúa phán luật nào “cần” hơn hết. Luật yêu thương của Đấng Christ không những “cần hơn hết” nhưng cũng “tự nhiên hơn hết.” Khi chúng ta yêu Chúa thì tự nhiên chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thường xuyên thực tiễn cho những người lân lận. Thánh Kinh 1 Giăng 4:20-21 cho biết: “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”  Thư Ga-la-ti 5:13-14 cho biết thực tế hơn về tình yêu lẫn nhau: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Khi viết về gương của Chúa Giê-xu đã hạ mình trở thành đầy tớ vì chúng ta, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có tình yêu thương thực tế đối với anh chị em trong Chúa không? Cách bạn yêu thương người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh có bày tỏ lòng yêu kính Chúa của bạn đối với Chúa hay không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con biết luật yêu thương của Đấng Christ là cần hơn hết. Cầu xin Chúa cho con luôn yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Xin Chúa giúp con biết yêu thương anh chị em con thật sự qua những hành động cụ thể một cách tự nhiên và thường xuyên như yêu chính mình. A-men.  

 156 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 24, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 24, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Cầu xin Chúa giúp chúng ta “yêu người lân cận” như Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta “khi chúng ta còn là người có tội.” Chúa không đợi chúng ta sạch hết tội lỗi rồi mới tỏ lòng yêu chúng ta. Chúa không lên án chúng ta và từ bỏ chúng ta. Chúa yêu chúng ta và từ bỏ thiên đàng vinh quang đến nơi trần gian “để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10). Mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời là ban Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời chịu chết “để cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Chúa để yêu những người lân cận như Ngài đã yêu chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta chú tâm vào những hành động tội lỗi của người lân cận và yêu thương họ để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn trở về cùng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận không lên án những người lân cận. Thay vào đó, chúng ta chú tâm vào những hành vi cư xử không đẹp lòng Chúa của họ và giúp họ biết bước đi với Thánh Linh để được biến đổi trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta yêu người lân cận để nói lên sự thật trong tình yêu thương: “Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu.” (Ê-phê-sô 4:15).

Tất cả con người đều là tội nhân và không dễ yêu! Bạn bày tỏ tình yêu của Chúa cho người lân cận như thế nào? Bạn luôn muốn “tấn công cá nhân” vì không “yêu nỗi” con người của họ hay chú tâm vào hành vi cư xử của họ hầu có thể giúp họ trở về cùng Chúa để nhận được sự tha thứ và biến đổi?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con khi con còn đang là người có tội. Xin Chúa giúp con yêu những người lân cận như Chúa yêu con. Xin Chúa giúp con tránh sự lên án, xét đoán người lân cận nhưng chú tâm vào những “hành vi cư xử” tội lỗi của họ và nhờ ơn Chúa giúp con nói cho họ biết trong tình yêu thương. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng lời nói của con và lòng của người nghe để họ thấy được sự thật và đến với Chúa để được tha thứ và được sự biến đổi. A-men.  

 138 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 23, 2021 – Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 23, 2021

Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”
Rô-ma 8:38-39

Trong phần suy gẫm Lời Chúa ngày hôm qua chúng ta biết hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Giống như 10 điều răn trong Cựu Ước, chúng ta suy nghĩ 2 điều răn của Đấng Christ là những điều răn chúng ta phải tự cố gắng thực hành để được vui lòng Đức Chúa Trời hay để được Chúa yêu hơn. Trong thế giới thiếu vắng tình yêu chúng ta luôn luôn muốn được yêu, đi tìm tình yêu nhưng vẫn bị thất vọng bởi những tình yêu không chân chính. Lời Chúa hôm nay đảm bảo cho chúng ta về Tình Yêu của Chúa. Dầu chúng ta có “đáng ghét” như thế nào, khi chúng ta ở trong Đấng Christ, không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về Lời Hứa của Ngài!

Thánh Kinh cho chúng ta biết về Tình Yêu của Chúa như sau:

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8)

Tình Thương của Chúa cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9)

Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta yêu Chúa: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19)

Chúa yêu chúng ta nên sửa phạt chúng ta: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” (Khải Huyền 4:19).

Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, thiếu tình yêu trong cuộc sống, ngay cả khó khăn khi chia sẻ tình yêu cho người khác không? Hãy nắm chặt Lời Hứa của Chúa. Ngài là Tình Yêu. Chúa luôn yêu bạn. Bạn là đối tượng của Tình Yêu Ngài. Không điều gì có thể phân rẽ bạn với Tình Yêu của Chúa. Mặc dầu bạn không cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, Chúa luôn ở cùng bạn và yêu bạn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu con và không có điều gì có thể phân rẽ con khỏi Tình Yêu của Chúa. Trong những lúc con đau buồn, cô đơn, không thể yêu những người lân cận, xin Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ con về Tình Yêu của Chúa dành cho con. Xin giúp con yêu Chúa và yêu người lân cận với động cơ duy nhất là vì Chúa yêu con trước. A-men.  

 128 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 22, 2021 – Luật Pháp Của Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 22, 2021

Luật Pháp Của Đấng Christ

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”
Ma-thi-ơ 22:37-40

Trong những tuần vừa qua, sau khi suy gẫm về Mười Điều Răn trong Cựu Ước, nhiều tín hữu đã hỏi làm sao chúng ta giữ trọn vẹn được 10 điều răn nầy. Thật ra, từ 10 điều răn nầy, 613 điều luật chi tiết được viết ra trong toàn bộ luật pháp của Môi-se. Là con người tội lỗi, chúng ta không thể nào giữ hết 10 điều răn và các luật lệ trong Cựu Ước. Một số lớn các luật này ban cho người Do Thái trong thời Cựu Ước để cho họ biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều khác chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số điều luật để phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Đúng, không người nào có thể giữ trọn vẹn các điều liệt kê ra trong luật pháp Cựu Ước. Cảm tạ Chúa, khi Chúa Giê-xu đến nơi trần gian Ngài phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17). Thay vì ở dưới luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ, đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm hai điều này, thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều đó không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không thích hợp với chúng ta hôm nay. Rất nhiều điều răn trong Cựu Ước nằm trong hai điều nầy, “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay quỳ gối trước các hình tượng. Nếu chúng ta yêu mến những người chung quanh, chúng ta sẽ không giết họ, phạm tội ngoại tình với họ, không trộm cướp vật dụng của họ, không nói dối họ hay tham muốn những gì thuộc về họ. Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để cáo trách về sự bất lực của chúng ta trong việc tuân giữ luật pháp và hướng chúng ta đến việc cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của mình. Thánh Kinh cho biết: “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” (Ga-la-ti 3:24). Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta thành tín tuân giữ hai luật đó, chúng ta đã giữ trọn tất cả những gì mà Chúa mong muốn ở chúng ta.

Bạn có hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa không? Bạn có yêu những người lân cận như mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con và ban cho con sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin giúp con càng ngày càng yêu Chúa và yêu những người lân cận con. A-men.  

 143 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 19, 2021 – Điều Răn Thứ Mười

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 19, 2021

Điều Răn Thứ Mười

“Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17

Điều Răn Thứ Mười: “Ngươi chớ tham lam.” Điều răn thứ mười, cũng là điều răn chót, nghiêm cấm không được tham muốn bất cứ điều gì của người khác. Điều răn nầy nói rõ những điều mà con người thường có tư tưởng ganh tị và ham muốn là nhà, vợ, hoặc những đồ vật của những người chung quanh. Tham lam dù ở trong tư tưởng và là điều răn sau cùng nhưng là bước khởi đầu dẫn chúng ta đến sự vi phạm những điều răn khác: giết người, ngoại tình, trộm cắp, nói dối. Một người tham lam không thỏa lòng với những gì Chúa ban cho mình nhưng luôn luôn muốn có nhiều hơn. Không có gì sai trật khi chúng ta ao ước có được những điều tốt đẹp hơn cho đời sống nhưng nếu không đặt đúng vị trí ưu tiên những điều đó sẽ chiếm ngự tấm lòng chúng ta và trở thành thần tượng của chúng ta. Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác như được chép ở trong Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 6:6-10: “Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

Bạn có thỏa lòng với những điều Chúa ban cho bạn không? Có lòng tham nào đang chiếm ngự lòng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn thỏa lòng với những điều Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con không tham lam, không so sánh, không ganh tị những điều không phải của con và không biến những điều đó trở thành thần tượng trong lòng con. A-men.  

 160 total views