Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 4, 2023 – Sống Trong Sự Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 4, 2023
Sống Trong Sự Sáng

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.”
Ê-sai 60:1

Ê-sai 60:1 tiên báo về Giê-ru-sa-lem sẽ nhận được ánh sáng từ Đức Giê-hô-va. Giê-ru-sa-lem sẽ vùng dậy và bừng sáng! Ánh sáng đời đời không bao giờ chấm dứt “Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.” (Ê-sai 60:19). Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Xa-cha-ri ngợi khen Chúa và nói: “Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.” (Lu-ca 1:78-79). Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúng ta có ánh sáng của Chúa khi chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Ngài. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Lời Chúa dạy “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8). Cơ-đốc-nhân “đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Bạn có sống trong sự sáng của Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta vùng dậy và bừng sáng như lời Chúa dạy “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng của thế gian. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa và tỏ bày sự sáng của Ngài qua nếp sống của con để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 4: Xin đọc Ê-sai 15-21
Thứ Bảy August 5: Xin đọc Ê-sai 22-26
Chúa Nhật August 6: Xin đọc Ê-sai 27-31

 166 total views,  3 views today