Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 13, 2023 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 13, 2023
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Vua Sa-lô-môn được Chúa ban cho sự khôn ngoan đã khuyên dạy với một cường độ và sự khẩn cấp “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23). Kinh Thánh cho chúng ta biết tấm lòng của người tin nhận Chúa là nơi chứa đựng những tình cảm, ước muốn và cũng là nơi “các nguồn sự sống” tuôn tràn. Chúa Giê-xu phán: “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình.” (Giăng 7:38). Tấm lòng là kho chứa sự khôn ngoan và tất cả những gì ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách của một cá nhân. Tấm lòng cũng rất quan trọng vì “nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi Thiên 66:18). Khi một thầy dạy luật hỏi Chúa Giê-xu điều răn nào lớn hơn hết thì Ngài phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.” (Ma-thi-ơ 22:37-38). Tấm lòng quan trọng cho nên sự cẩn thận giữ tấm lòng là ưu tiên cao nhất của người tin Chúa. Chúng ta cẩn thận giữ tấm lòng bằng cách suy gẫm Lời Chúa hằng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Trên tất cả mọi sự, bạn có cẩn thận giữ tấm lòng của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội lỗi con vì nhiều lần con không hết lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan cẩn thận giữ tấm lòng của con qua sự suy gẫm Lời Chúa hằng ngày để sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 13: Xin đọc Sáng-thế-ký 37-39
Thứ Bảy January 14: Xin đọc Sáng-thế-ký 40-42
Chúa Nhật January 15: Xin đọc Sáng-thế-ký 43-45

 181 total views,  1 views today