Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 10, 2022 – Sự Đổi Mới Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 10, 2022
Sự Đổi Mới Của Đức Thánh Linh

“Ngài cứu chúng ta, không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh.”
Tít 3:5 (BD2011)

Nhiều người suy nghĩ chỉ cần tin nhận Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi và được vào thiên đàng sau khi về với Chúa. Điều đó đúng như phần đầu của câu Kinh Thánh hôm nay, chúng ta được cứu không phải vì những việc công chính của chúng ta nhưng hoàn toàn vì lòng yêu thương và ân điển của Chúa. Tình thương của Chúa được thể hiện qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta được cứu chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết và được trở nên con cái của Ngài. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đọc tiếp theo phần sau của câu Kinh Thánh chúng ta được biết Thánh Linh của Chúa ngự trị trong lòng chúng ta để đổi mới chúng ta. Đó là tiến trình thánh hóa do Đức Thánh Linh thực hiện ở bên trong những người tin nhận Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Linh tiếp tục công việc tái tạo, biến đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Chúng ta cần được sự biến đổi của Đức Thánh Linh “Vì đã có một thời chính chúng ta cũng điên rồ, không vâng phục, bị dẫn dắt sai lạc, làm nô lệ cho đủ thứ dục vọng và khoái lạc, sống trong sự hiểm ác và ganh tị, bị người ta ghét, và ghét lẫn nhau. Nhưng khi lòng tốt và lòng nhân ái của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, thể hiện, thì Ngài cứu chúng ta, không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh.” (Tít 3:3-5 BD2011).

Hãy để cho Thánh Linh làm việc thanh tẩy và tái tạo bạn mỗi ngày qua sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện. Khi lòng chúng ta được mở ra trong sự vâng phục thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ hành động trong lòng của chúng ta.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con bởi lòng thương xót và ân điển diệu kỳ của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục biến đổi đời sống của con để con sống xứng đáng là con của Ngài và càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 10: Xin đọc Nê-hê-mi 11-12
Thứ Bảy June 11: Xin đọc Nê-hê-mi 13
Chúa Nhật June 12: Xin đọc Ê-xơ-tê 1-3

 296 total views,  1 views today