Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 12, 2021 – Con Người Sinh Ra Là Tội Nhân

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 12, 2021

Con Người Sinh Ra Là Tội Nhân

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”
Rô-ma 5:12

Câu hỏi thường được đặt ra là con người sinh ra là tội nhân hay người đó chọn lựa trở thành tội nhân một thời gian sau khi được sinh ra. Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời rõ ràng là con người sinh ra là một tội nhân (mang bản chất tội lỗi) và đó là do nguyên tội lưu truyền từ A-đam. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người tốt lành và không có bản chất tội lỗi. Nhưng sau khi A-đam và Ê-va sa ngã phạm tội thì bản chất tội lỗi đã truyền lại cho tất cả dòng dõi loài người. Rô-ma 5:12 chép: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” Câu Kinh Thánh này cũng cho biết vì mọi người đều nhận hậu quả của tội lỗi là sự chết cho nên mọi người là tội nhân. Vua Đa-vít nói: “Kìa, vừa mới sinh ra, con đã là người có tội; Con đã là tội nhân từ lúc con được thụ thai trong lòng mẹ con.” (Thi Thiên 51:5 BD2011). Chúng ta sinh ra là tội nhân mang bản chất tội lỗi, nếu chúng ta không được sinh lại (tái sinh) thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Giăng 3:3 “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”

Bạn đã được sinh lại trong Chúa để trở thành con cái của Ngài chưa? Lời Chúa hứa trong Thánh Kinh Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đáng bị chết mất vì sinh ra con là một tội nhân, nhưng Ngài cho con được trở thành con cái của Đức Chúa Trời khi con đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn biết ơn Chúa và tiếp tục sống làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.  

 470 total views,  1 views today