Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 15, 2021 – Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 15, 2021

Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời

“Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”
Giăng 1:29

Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì được Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa, giới thiệu “Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Muốn hiểu được lời giới thiệu này chúng ta phải bắt đầu với thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời thành lập hệ thống tế lễ những chiên con để tượng trưng cho sự đền tội của dân Do Thái. Việc giết những chiên con để làm tế lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước đơn giản chỉ là hình bóng hướng về Tế Lễ hoàn hảo của Chiên con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã được tiên báo trong Cựu Ước là một tế lễ chuộc tội (Ê-sai 53:10), Chúa Giê-xu sẽ “như chiên con bị dắt đến chỗ làm thịt” (Ê-sai 53:7). Sự hy sinh đổ huyết báu và sự chết của Chúa cứu chuộc tất cả nhân loại ra khỏi tội. “Tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” (Ê-sai 53:6).    

Chính qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá như tế lễ chuộc tội không tì vết của Đức Chúa Trời và sự sống lại của Ngài ba ngày sau đó mà chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Tin Mừng được nói rõ trong 1 Phi-e-rơ 1:18-21: “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời đến nơi trần gian để chịu chết thế cho tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi ơn Chúa và rao truyền tình yêu cứu chuộc của Ngài cho nhiều người. A-men.  

 491 total views,  1 views today