Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 18, 2022 – Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 18, 2022
Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Kinh thánh dùng 40 câu của Hê-bơ-rơ 11 để mô tả những người sống bởi đức tin. Vậy đức tin là gì? Câu 1 của Hê-bơ-rơ 11 định nghĩa “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Chúng ta nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin vào Chúa Giê-xu. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Bởi đức tin, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được nối lại mối quan hệ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời và tiếp tục sống bởi đức tin. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời mặc dầu chúng ta không thấy Ngài. Đó là đức tin biết chắc vững vàng đặt vào Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên: “Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” (Hê-bơ-rơ 10:22-23).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì nhờ ân điển của Chúa và bởi đức tin con nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống với niềm tin cậy trọn vẹn nơi Ngài và giúp con sống theo điều con biết và tin nơi Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 18: Xin đọc Giô-suê 14-16
Thứ Bảy March 19: Xin đọc Giô-suê 17-19
Chúa Nhật March 20: Xin đọc Giô-suê 20-21

 327 total views,  1 views today