Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 24, 2024 – Đức Thánh Linh Cầu Thay Cho Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 24, 2024
Đức Thánh Linh Cầu Thay Cho Chúng Ta

“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”
Rô-ma 8:26

Chúa Giê-xu phán hứa cùng các môn đồ “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời.” (Giăng 14:16a). Đấng Yên Ủi cũng có nghĩa là Đấng Trợ Giúp, Đấng ở cùng người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để an ủi khi đau buồn, đỡ nâng khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối, soi sáng để hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật để không làm theo bản ngã xác thịt, ban năng quyền để làm chứng nhân cho Chúa cách hiệu quả và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện cách tích cực theo ý muốn Đức Chúa Trời. “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26). Trong sự yếu đuối không biết phải cầu nguyện như thế nào, Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. Nhiều lúc chúng ta trải qua những khổ đau quá lớn, lòng quặn thắt với những “thở than” không nói nên lời; trong những giây phút đó chính Đức Thánh Linh sẽ “cầu khẩn thay cho chúng ta.” Đức Chúa Trời là “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.” (Rô-ma 8:27).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn cầu nguyện cho hợp với ý của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh để ở cùng con, nâng đỡ con, yên ủi con và hướng dẫn con cầu nguyện theo ý Chúa. Xin Chúa Thánh Linh cầu thay cho con trong những lúc con yếu đuối, không đủ ngôn từ để diễn đạt nỗi lòng của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 24: Xin đọc 2 Sử-ký 10-13
Thứ Bảy May 25: Xin đọc 2 Sử-ký 14-17
Chúa Nhật May 26: Xin đọc 2 Sử-ký 18-20

 40 total views,  2 views today