Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 23, 2024 – Đức Thánh Linh Soi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 23, 2024
Đức Thánh Linh Soi Sáng

“Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.”
1 Cô-rinh-tô 2:10

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh soi sáng chúng ta khi đọc Lời Chúa: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.” (1 Cô-rinh-tô 2:10). Nhờ Chúa Thánh Linh ở trong lòng, chúng ta được Ngài soi sáng khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Trong hành trình đức tin của chúng ta, chúng ta luôn tìm kiếm sự sâu nhiệm của Chúa. Chúng ta mong muốn thông hiểu Lời Chúa và ý chỉ của Ngài. Tuy nhiên, sự hiểu biết của chúng ta bị hạn chế, và chúng ta cảm thấy khó hiểu khi đọc Lời Chúa. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu sự mầu nhiệm của Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy nhờ Chúa Thánh Linh, là vị giáo sư thiêng liêng của chúng ta. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng ta trong khi đọc và nghe Lời Chúa và dẫn dắt chúng ta vào mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh soi sáng sự mầu nhiệm của Chúa và Lời Ngài để hướng dẫn cuộc sống mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Ngài ban cho con và sự soi sáng của Đức Thánh Linh để con hiểu được những sự mầu nhiệm của Chúa. Xin Chúa cho con học biết ý Chúa và vâng lời Ngài được bày tỏ qua Kinh Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 7-9

 87 total views,  2 views today