Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 22, 2024 – Đức Thánh Linh Thánh Hóa Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 22, 2024
Đức Thánh Linh Thánh Hóa Chúng Ta

“Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.”
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13

Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa và được ấn chứng của Chúa Thánh Linh chúng ta là con của Chúa, Đức Thánh Linh tiếp tục ngự trị trong chúng ta để thánh hóa chúng ta. Thánh hóa là biệt riêng chúng ta ra cho Chúa và biến đổi đời sống chúng ta để được trọn vẹn khi Chúa Giê-xu trở lại. “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Thánh hóa là một tiến trình lâu dài do Chúa Thánh Linh thực hiện trong chúng ta khi chúng ta đầu phục Ngài. Khi chúng ta đầu phục Chúa, vâng lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hành động trong chúng ta và Ngài sẽ thánh hóa tâm trí, cảm xúc, tấm lòng chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. “Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.” (1 Cô-rinh-tô 6:11). Đức Thánh Linh đang ngự trị trong chúng ta để ấn chứng và thánh hóa chúng ta cho nên chúng ta nhờ quyền năng Ngài để luôn sống đẹp lòng Chúa. “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:30-32).

Bạn có để Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống mình và nhờ Ngài được thánh hóa đời sống không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh để ấn chứng và thánh hóa đời sống con. Xin Chúa cho con luôn đầu phục Chúa, vâng theo lời Ngài để được Đức Thánh Linh thánh hóa đời sống mỗi ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 4-6

 64 total views,  1 views today