Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 31, 2024 – Sống Đẹp Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 31, 2024
Sống Đẹp Lòng Chúa


“Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.”
2 Cô-rinh-tô 5:9

Mục đích cuộc sống của Cơ-đốc-nhân là tôn vinh Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài mãi mãi. Chúng ta tôn vinh Chúa và sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động, mọi lúc, mọi nơi. “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (2 Cô-rinh-tô 5:9). Chúng ta tôn vinh Chúa trong sự suy nghĩ, lời nói và hành động theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa và kết quả vinh hiển Danh Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các tín-hữu tại thành Cô-lô-se: “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:9-10).  Chúng ta tận hưởng sự cứu rỗi và sự tương giao mật thiết với Chúa qua sự sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Sống đẹp lòng Chúa là mục tiêu tối cao của một cuộc đời đã được cứu chuộc và biến đổi. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có nếp sống đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chuộc con và cho con thuộc về Chúa. Xin Chúa cho con luôn có nếp sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động, mọi lúc, mọi nơi để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 31: Xin đọc 2 Sử-ký 34-36
Thứ Bảy June 1: Xin đọc E-xơ-ra 1-2
Chúa Nhật June 2: Xin đọc E-xơ-ra 3-5

 33 total views,  3 views today