Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 30, 2024 – Tìm Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 30, 2024
Tìm Các Sự Ở Trên Trời

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:1

Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được liên kết với Chúa trong sự chết và sự sống lại của Chúa. Cơ-đốc-nhân được trở thành con của Chúa và bắt đầu một cuộc hành trình đức tin hướng về thiên quốc với tấm lòng “ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:16a). Thiên quốc hiện nay là nơi Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời với tất cả “quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài” (Ma-thi-ơ 28:18b). Tâm trí và tấm lòng chúng ta hướng về Chúa và tìm kiếm những điều phước hạnh đến từ ngôi ơn phước của Chúa. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1). Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ bê trách nhiệm của chúng ta đối với gia đình hay công việc Chúa muốn chúng ta chu toàn trên đất. Nhưng Chúa muốn chúng ta làm những điều đẹp lòng Chúa, đặt sự ưu tiên vào những công việc có giá trị vĩnh hằng trong vương quốc của Chúa. “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn có hướng tâm trí và tấm lòng của mình vào Chúa Giê-xu và tìm kiếm các sự tốt đẹp có giá trị vĩnh hằng ở trên trời không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và biến đổi đời sống của con. Xin Chúa cho con luôn tìm kiếm những điều quý báu, tốt đẹp, vĩnh cửu ở trên trời là nơi Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 31-33

 39 total views,  4 views today