Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 29, 2024 – Chúa Giê-xu Đứng Bên Hữu Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 29, 2024
Chúa Giê-xu Đứng Bên Hữu Đức Chúa Trời

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời.”
Công-vụ 7:55

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Tân Ước cho biết Chúa Giê-xu sau khi Thăng Thiên Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Nhưng đặc biệt trong khi chấp sự Ê-tiên bị sự chống đối dữ dội của những thầy tế lễ, các trưởng lão và nhà thông giáo Do-thái thì Kinh Thánh cho biết Ê-tiên “được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời.” (Công-vụ 7:55). Kinh Thánh không cho chúng ta biết rõ lý do Chúa Giê-xu thay vì ngồi thì đứng dậy bên hữu Đức Chúa Trời. Nhưng trong bối cảnh của một môn đồ đang trải qua sự bách hại và đối diện với sự chết vì là chứng nhân của Chúa thì sự đứng của Chúa Giê-xu nói lên sự quan tâm của Chúa cho các môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu đứng có thể để chuẩn bị cho sự chào đón linh hồn của chấp sự Ê-tiên nhưng cũng là sự khích lệ cho Ê-tiên vì biết Chúa Giê-xu đang đứng với ông trong lúc trải qua sự bách hại. Chúa Giê-xu hứa sau khi Phục Sinh ”Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b). Chúa Giê-xu cũng phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b).

Bạn có vững lòng khi biết Chúa Giê-xu luôn quan tâm đến bạn trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu luôn ở với con như lời Ngài đã hứa. Xin Chúa cho con luôn can đảm làm chứng nhân cho Chúa dầu phải trải qua những sự chống đối. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 28-30

 34 total views,  2 views today