Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 30, 2022 – Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 30, 2022
Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!”
Ê-sai 42:8

Trong Ê-sai 42 Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự huy hoàng, uy nghiêm, danh dự và phẩm giá của Ngài. Đức Chúa Trời phán Ngài không nhường những điều đó cho bất kỳ ai. Khi nói với dân Y-sơ-ra-ên về cách Ngài đã cứu họ khỏi sự hủy diệt và ban cho họ những lời tiên tri, Đức Chúa Trời nói, “Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.” (Ê-sai 48:11). Đức Chúa Trời không ban sự vinh hiển của Ngài cho người khác vì mọi vinh quang, sự tôn vinh và sự ngợi khen đều chỉ thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời không cho phép các công việc của Ngài bị gán cho một thần giả hoặc các tượng chạm. “Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.” (1 Cô-rinh-tô 8:4). Đức Chúa Trời không tạo ra chúng ta để nâng cao sự vinh hiển của chính Ngài, nhưng Ngài yêu thương tạo ra chúng ta trong hình ảnh vinh quang của Chúa, cho chúng ta tận hưởng sự sáng tạo của Chúa và quan trọng nhất là để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ ngày Chúa Nhật không phải để làm một điều gì đó cho sự vinh hiển của Chúa nhưng là một hành động xác nhận Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng và tôn cao. Mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời! “Chúa Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên các tầng trời và căng chúng ra, Ðấng trải rộng mặt đất và khiến mọi thảo mộc từ dưới đất mọc lên, Ðấng ban hơi thở cho mọi người trên đất, Và ban tâm linh cho những kẻ bước đi trên đất.” (Ê-sai 42:5 BD2011).

Bạn có hạ mình thờ phượng Đức Chúa Trời vì mọi vinh quang đều thuộc về Ngài không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển. Xin Chúa cho con có niềm tin xác quyết tất cả vinh quang đều thuộc về Chúa và sống xứng đáng cho Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 30: Xin đọc Ma-la-chi 1-4
Thứ Bảy October 1: Xin đọc Ma-thi-ơ 1-4
Chúa Nhật October 2: Xin đọc Ma-thi-ơ 5-6

 191 total views,  2 views today