Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 29, 2022 – Sống Xứng Đáng Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 29, 2022
Sống Xứng Đáng Cho Chúa

“Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.”
Cô-lô-se 1:10-11

Sứ-đồ Phao-lô chưa bao giờ đến Cô-lô-se, nhưng ông đã nhận được những báo cáo đầy phấn khởi về tình trạng thuộc linh của nhóm tín hữu nhỏ bé tại thành Cô-lô-se. Phao-lô đã nghe về đức tin thực sự của họ nơi Chúa, tình yêu sâu đậm của họ dành cho nhau và niềm hy vọng vui sướng của họ hướng về Thiên Quốc. Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Chúa và nhiệt thành cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se. Lời cầu nguyện của Phao-lô không phải cho hạnh phúc chung của họ, cũng không phải cho những nhu cầu cần thiết tạm thời của cuộc sống hoặc cho các tín hữu trở thành những người phục vụ Chúa vĩ đại. Nhưng lời cầu nguyện của Phao-lô là lời cầu nguyện cảm tạ và vui mừng vì đức tin, hy vọng và tình yêu của họ đối với nhau (Cô-lô-se 1:4). Phao-lô cầu xin với Chúa cho các tín hữu được tràn đầy sự hiểu biết thuộc linh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phao-lô thường xuyên cầu nguyện cho các tín hữu bước đi cách xứng đáng cho Chúa, sống cuộc đời tôn vinh danh Chúa và làm vui lòng Ngài. Phao-lô cầu nguyện cho họ sinh hoa kết trái trong mọi công việc tốt lành. Một đời sống xứng đáng cho Chúa sẽ đem sự vinh hiển Danh Chúa và kết quả cho Chúa. “Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” (Giăng 15:8).

Bạn có sống xứng đáng cho Chúa và đẹp lòng Chúa trong mọi sự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa cho con có đời sống xứng đáng cho Chúa, luôn làm đẹp lòng Ngài và tiếp tục sinh hoa kết trái trong mọi công việc tốt lành hầu cho Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14.

 268 total views,  1 views today