Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 28, 2022 – Chẳng Phải Mọi Sự Đều Có Ích

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 28, 2022
Chẳng Phải Mọi Sự Đều Có Ích

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.”
1 Cô-rinh-tô 6:12

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta không bị bắt buộc phải tuân theo một số hình thức, công thức hoặc nghi thức để xác định chúng ta là môn đồ của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng mặc dù mọi sự đều hợp pháp đối với chúng ta, nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” (1 Cô-rinh-tô 6:12). Một số việc chúng ta có thể được phép làm nhưng những điều đó có thể không mang lại lợi ích cho sự phát triển tâm linh của chúng ta hoặc nâng đỡ khích lệ người khác. Sự tự do của chúng ta trong Chúa có thể hoàn toàn hợp pháp, nhưng có thể làm chúng ta đi sai mục đính của Chúa hoặc khiến những anh chị em của chúng ta trong Chúa vấp phạm trong bước đường theo Chúa. “Mọi sự tôi có phép làm” được lặp lại 2 lần trong 1 Cô-rinh-tô 6:12 nói đến sự tự do mà chúng ta có được trong Chúa khi chúng ta tin nhận Chúa, nhưng sứ-đồ Phao-lô nhắn mạnh rõ ràng là tự do làm mọi sự nhưng “chẳng phải mọi sự đều có ích;… chẳng để sự gì bắt phục được tôi.”  Nguyên tắc này giúp Cơ-đốc-nhân sử dụng đúng quyền tự do Chúa ban cho những người đã được buông tha khỏi sự nô lệ của tội lỗi và luật lệ của tôn giáo. Cơ-đốc-nhân không sống dưới luật pháp nhưng sống theo ân-điển của Chúa. Chúng ta được kêu gọi sống theo một tiêu chuẩn siêu nhiên chỉ đạt được khi chúng ta sống cho vinh hiển của Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. “Ðấng Christ đã giải thoát chúng ta để được tự do. Vậy hãy đứng vững, và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa.” (Ga-la-ti 5:1 BD2011).

Bạn có sống đúng với trách nhiệm và tiêu chuẩn ân điển Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con sự tự do trong Chúa. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan từ Chúa để nhận biết những điều con có phép làm nhưng không có ích. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7

 240 total views,  1 views today