Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 27, 2022 – Hiệp Một Trong Danh Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 27, 2022
Hiệp Một Trong Danh Chúa

“Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.”
Giăng 17:11

Trong đêm trước khi chịu chết trên thập tự giá Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Bài cầu nguyện dài nhất của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 17. Điều đầu tiên Chúa cầu nguyện cho các môn đồ là họ được gìn giữ trong Danh Chúa. Khi ở trong Danh Chúa các môn đồ sẽ có sự hiệp một với nhau trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu cầu nguyện khẩn thiết: “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.” (Giăng 17:11). Chúa biết môn đồ của Chúa vẫn còn ở trong thế gian tăm tối với đầy những sự cám dỗ. “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:16). Khi còn ở trong thế gian môn đồ của Chúa phải tiếp tục công việc chính của Chúa Giê-xu đã bắt đầu là chức vụ hòa giải con người tội lỗi với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tiếp tục cầu nguyện cho môn đồ của Ngài: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.” (Giăng 17:15-18). Khi Cơ-đốc-nhân ở trong Danh Chúa chúng ta cũng được hiệp một theo khuôn mẫu sự hiệp nhất của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Vì chỉ có ở trong Danh Chúa chúng ta mới có sự hiệp một để thế gian có thể nhận biết Chúa. “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:20-21).

Bạn có sống thể hiện sự hiệp một trong Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được trở thành con của Ngài. Xin Chúa gìn giữ con tránh khỏi những điều ác trong thế gian và luôn có sự hiệp một trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được biết và tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sô-phô-ni; A-ghê

 272 total views,  3 views today