Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 11, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 11, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Nhân Từ

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Nhân Từ là một mỹ đức được bày tỏ một cách thực tế với những người chung quanh. Theo tự điển tiếng Việt, “nhân từ” là hiền hậu, có lòng thương yêu. Nói rõ hơn người nhân từ là người có tấm lòng tử tế, mềm mại, hoà nhã và sẵn sàng cảm thông, tha thứ, giúp đỡ mọi người. Thánh Kinh thư Phi-líp 2:3,4 Phao Lô viết: “Vậy trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.  Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Nhân từ của Trái Thánh Linh là sự Nhân Từ đến từ gương của Chúa Giê-xu. Lòng nhân từ của Chúa phát xuất từ lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. “Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3: 12-14).

Bạn có bày tỏ mỹ đức nhân từ cho những người chung quanh không? 

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã bày tỏ sự nhân từ của Ngài cho con. Xin Chúa cho con sống bày tỏ sự nhân từ của Trái Thánh Linh cho những người chung quanh con qua lòng thương yêu và tha thứ như Chúa đã thương yêu và tha thứ con. A-men.

 526 total views,  1 views today