Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 12, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Hiền Lành

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, January 12, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Hiền Lành

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Thưa anh chị em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh chị em là những người đầy lòng tốt, giàu tri thức, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau.”
Rô-ma 15:14 (BD2011)

Khi nghe từ “hiền lành” chúng ta suy nghĩ đến một người không bao giờ muốn làm hại ai, một người “hiền như cục bột”. Hiền một cách thụ động, nhu nhược, tránh những xung đột, muốn yên thân hoặc không muốn làm phiền ai và cũng không muốn giúp ai… “Hiền Lành” của Trái Thánh Linh không phải là “hiền lành thụ động”. “Hiền Lành” ở đây là một mỹ đức của người bước đi với Chúa Thánh Linh: luôn luôn có ý tốt về người khác và sẵn sàng bày tỏ lòng tốt qua những hành động tốt lành cho những người chung quanh. Trong Lu-ca chương 10 Chúa kể về câu chuyện người Sa-ma-ri tốt lành đã động lòng thương người bị nạn trên đường và dừng lại để tận tâm cứu giúp không phải như những người khác thấy rồi bỏ đi. Chúa Giê-xu “là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Đó là sự hiền lành mà Chúa muốn chúng ta thể hiện cho những người chung quanh. Bày tỏ hành động tốt lành như Chúa Giê-xu!

Bạn có bày tỏ hành động tốt lành cho những người chung quanh không? Hành động tốt lành không phải chỉ bằng những chia xẻ vật chất nhưng hành động tốt lành quý báu nhất là khi chúng ta chia sẻ Tin Lành (Good News) Cứu Rỗi cho những người chưa tin nhận Chúa.  

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành đã phó sự sống của Ngài cho con. Xin Chúa cho con luôn có những hành động tốt lành cho những người chung quanh con. Xin Chúa cũng cho con mạnh dạn nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa vào lòng. A-men.

 541 total views,  1 views today