Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 22, 2024 – Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 22, 2024
Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

Mỹ đức đầu tiên trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh là Yêu Thương. Tất cả những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh đều đặt nền tảng trên Tình Yêu vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8). Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 22:37-39: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Trước khi viết về Trái Thánh Linh sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời dạy của Chúa Giê-xu: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:14). Nhiều câu Kinh Thánh viết về Tình Yêu phát xuất từ Chúa. 1 Cô-rinh-tô 13:7-8 chép: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” Mặc dù con người không xứng đáng được Chúa yêu nhưng Ngài vẫn yêu và sai Chúa Giê-xu đến nơi trần gian chịu chết cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta bày tỏ tình yêu thương cho những người chung quanh qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước!

Bạn có đang bày tỏ Tình Yêu Thương trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con cảm nhận được tình yêu lớn lao Ngài dành cho con để con có thể yêu người khác như Chúa đã yêu con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 13-15

 102 total views,  1 views today