Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 18, 2024 – Chúa Nghe Lời Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 18, 2024
Chúa Nghe Lời Cầu Nguyện

“Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.”
Ê-sai 65:24

Sách tiên tri Ê-sai với 66 chương cho chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên là dân mà Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng họ đã sống gian tà và dâng của lễ trên núi đồi cho các thần tượng, nên Đức Chúa Trời trách phạt họ về những việc bất khiết họ đã làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không hoàn toàn hủy diệt Y-sơ-ra-ên. Đây là hy vọng lớn cho những người Y-sơ-ra-ên trung tín biết thờ phượng Chúa. Chương 64 ghi lại lời cầu nguyện của dân sự nhỏ bé còn sót lại kêu cầu sự giúp đỡ và cứu rỗi của Chúa. Chúa công bố trong chương 65 và 66 những điều kỳ diệu mà Ngài chuẩn bị cho những người công chính vâng lời Chúa và tin cậy Lời Ngài. Chúa hứa sẽ giải cứu, ban sự tha thứ, an ủi và phục hồi “dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 65:23). Chúa phán: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” (Ê-sai 66:13). Khi con người ăn năn tội lỗi, nối lại mối tương giao với Chúa thì những lời cầu nguyện của họ luôn đẹp ý Chúa. Chúa phán, “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.” (Ê-sai 65:24). Cảm tạ Chúa, khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26). “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê–phê–sô 6:18).

Bạn có biết sau khi tin nhận Chúa, được nối lại mối tương giao với Chúa, lời cầu nguyện của bạn được Đức Chúa Trời nghe và chấp nhận vì bạn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của con. Qua sự chết đền tội của Ngài con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa cho con luôn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn để lời cầu nguyện con đẹp ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 1-3

 134 total views,  1 views today