Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 31, 2022 – Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 31, 2022
Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng “đoán già đoán non” về Đức Chúa Trời và xác quyết những ý tưởng riêng của mình về Chúa và chương trình của Ngài là hoàn toàn đúng. Chúng ta thường tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh và giống loài người, thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống Chúa. Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng Tạo Hóa hoàn vũ, Đấng có ý tưởng và đường lối vượt quá giới hạn và sự hiểu biết của con người. Chúng ta là những sinh vật tạm thời, những con người sa ngã không thể nào hiểu được ý tưởng và đường lối của Chúa. Đức Chúa Trời phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Mặc dù chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Chúa nhưng chúng ta đã phạm tội và đáng bị vĩnh viễn xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để trở thành tội lỗi vì chúng ta. Nhờ tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta được tha thứ tội lỗi và trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là ai và chúng ta là ai.

Bước vào Năm Mới, bạn có vững tâm vì biết chắc Đấng đang nắm giữ tương lai không phải là một con người nhưng là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng đang cầm quyền tể trị, Ngài biết hết mọi điều và ở khắp mọi nơi. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào ý tưởng và đường lối tốt đẹp của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 40.

 336 total views,  3 views today