Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 8, 2024 – Sự Khôn Ngoan Về Thập Tự Giá

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 8, 2024
Sự Khôn Ngoan Về Thập Tự Giá

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”
1 Cô-rinh-tô 2:7

Sứ-đồ Phao-lô trình bày trong 1 Cô-rinh-tô chương 2 rằng trọng tâm của sự dạy dỗ của ông là Chúa Giê-xu Christ và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Không phải sứ-đồ Phao-lô dùng bất kỳ lời thuyết phục nào hay dựa vào sự khôn ngoan của con người, cũng không phải phong cách thuyết giảng hùng hồn hoặc sự khôn ngoan tin kính của Phao-lô.  Sứ-đồ Phao-lô viết: “Hỡi Anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:1-2). Đối với những người chưa tin Chúa sứ điệp của Thập tự giá là sự rồ dại, nhưng đối với chúng ta, những người đã được cứu rỗi và đang được thánh hóa, đó chính là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 2:7). Sứ điệp của Thập tự giá (không phải người rao truyền sứ điệp) là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu.

Đức tin của bạn có neo chặt vào sự khôn ngoan, quyền năng, những lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài khi ban Chúa Giê-xu Christ chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi con. Xin Chúa cho đức tin của con luôn neo chặt vào sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 22-24

 107 total views,  1 views today