Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 1, 2024 – Đời Sống Tiếp Tục Biến Đổi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 1, 2024
Đời Sống Tiếp Tục Biến Đổi

“Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 1:6

Sứ-đồ Phao-lô khi đang ở tù tại Rô-ma đã viết thư cảm ơn các tín hữu tại thành phố Phi-líp đã cầu nguyện và giúp đỡ ông. Sứ-đồ Phao-lô đã bày tỏ tâm tình và khích lệ các tín hữu tại Phi-líp “Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành.” (Phi-líp 1:3-5). Phao-lô tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục “làm việc” trong đời sống những người được Chúa cứu cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Sau khi nhận được sự cứu rỗi và sinh lại bởi Đức Thánh Linh, chúng ta được qua tiến trình thánh hóa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.” (Rô-ma 8:29). Cảm tạ Chúa về sự yêu thương và thành tín của Ngài. “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1).Bạn có cảm tạ Chúa vì Ngài tiếp tục yêu thương và thánh hóa đời sống bạn cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và tiếp tục thánh hóa đời sống con. Xin Ngài cho con được biến đổi để càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 36-39

 48 total views,  3 views today