Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 2, 2024 – Dầu Sống hay Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 2, 2024
Dầu Sống hay Chết

“Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi.”
Phi-líp 1:20

Mục đích duy nhất của sứ đồ Phao-lô và các môn đồ của Chúa là được biết Đấng Christ nhiều hơn và dầu sống hay chết cũng làm sáng danh Chúa. “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi.” (Phi-líp 1:20). Trong câu kế tiếp, Phao-lô cho biết lý do ông luôn tôn cao Chúa trong mọi hoàn cảnh “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Phi-líp 1:21). Phao-lô luôn làm mọi việc vì sự vinh hiển của Chúa để những người khác nhận biết Chúa là Đấng Cứu Rỗi ông và cũng muốn những người khác biết về Chúa qua nếp sống của ông. Sứ-đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời; hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu.” (1 Cô-rinh-tô 10:31-33).Bạn có làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và hiện nay Chúa là tất cả trong cuộc đời con. Xin Chúa cho con luôn tôn cao Chúa trong mọi lúc, mọi nơi để danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được biết về Chúa qua nếp sống của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 40-45

 44 total views,  3 views today