Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 5, 2021 – Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, July 5, 2021

Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

“Ôi ngày ấy! vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng.”
Giô-ên 1:15

Sách tiên tri Giô-ên có ghi 5 lần về “Ngày của Đức Giê-hô-va.”  Đây là lời cảnh báo về những biến cố từ Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên nói đến Nạn Dịch Cào Cào (Giô-ên 1:2-20), Sự Xâm Chiếm Của Dân A-sy-ri (Giô-ên 2:1-27) và Sự Xét Đoán Đức Chúa Trời Sẽ Giáng Trên Nhân Loại (Giô-ên 2:28-3:21). Dù tai nạn xày đến do thiên nhiên hay từ sự tấn công của con người, Chúa dùng những cơ hội này để kêu gọi sự xét lòng và ăn năn của dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên 2:13 kêu gọi dân sự “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.” Trong đời sống chúng ta, Chúa cũng dùng những “ngày của Chúa” qua những tai họa như dịch lệ, thiên tai, chiến tranh… để kêu gọi chúng ta tự xét mình và ăn năn trở về cùng Chúa. Ngài muốn chúng ta ăn năn thật từ trong tấm lòng chớ không phải hình thức bên ngoài. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời kêu cầu của chúng ta và trả lời “vì Ngài là Đấng nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn.”

Bạn có xét lòng và ăn năn trở lại cùng Chúa khi trải qua những tai họa trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa sử dụng những tai họa để uốn nắn và dạy dỗ con. Xin giúp con tự xét lòng, ăn năn và tỉnh thức vì ngày của Chúa đã gần. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 60-66.

 360 total views,  1 views today