Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 6, 2021 – Gìn Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, July 6, 2021

Gìn Giữ Lời Chúa

“Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.”
2 Sử Ký 34:27

Vua Giô-si-a là một vị vua kính sợ Chúa của Nước Giu-đa. Các vị vua trước ông đã không kính sợ Chúa, không làm theo Luật Pháp Chúa, thờ tà thần và làm nhiều điều ác. Giô-si-a vừa lên ngôi vua khi còn rất trẻ ông “đã trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình.” (2 Sử Ký 34:3). Vua Giô-si-a ra lệnh tiến hành sửa sang lại Đền Thờ Chúa và nhờ đó các thầy tế lễ tìm thấy quyển Luật Pháp truyền lại bởi Môi-se. Quyển sách Luật Pháp của Chúa sau nhiều năm bị lãng quên, giờ đây đã tìm lại được, và ông thư ký Sa-phan đọc cho vua nghe (câu 18). Khi vua Giô-si-a “nghe các lời luật pháp rồi, thì xé áo mình” (câu 19) để bày tỏ lòng ăn năn. Ngay sau đó, vua Giô-si-a truyền lệnh cho những người trong triều đình vua: “Hãy vì ta, vì các người Y-sơ-ra-ên và vì người Giu-đa còn sót lại, mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách này đã tìm lại được vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này.” (2 Sử Ký 34:21). Đức Chúa Trời đã phán qua nữ tiên tri Hun-đa cho vua Giô-si-a: “Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.” (2 Sử Ký 34:27). Vì sự ăn năn và trở lại gìn giữ Lời Chúa của vua Giô-si-a mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho triều đình vua và dân Giu-đa trong thời kỳ vua Giô-si-a trị vì.

Bạn có yêu mến, suy gẫm và làm theo Lời Chúa không? Như vua Giô-si-a, sự yêu mến, suy gẫm và làm theo lời Chúa của bạn sẽ ảnh hưởng đến chính bạn và những người chung quanh. Chúa nghe lời cầu nguyện của những người hạ mình, gìn giữ Lời Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Ngài là sức sống đời con. Xin giúp con luôn yêu mến, suy gẫm, gìn giữ và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 67-71.

 376 total views,  1 views today